Happy New Year 2019 Party

ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม Happy New Year 2019 ให้กับนักศึกษานานาชาติที่ศึกษาอยู่ ณ มทส. เพื่อสานสัมพันธ์ในหมู่นักศึกษาต่างชาติ และจัดกิจกรรมให้นักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้เดินทางกลับบ้านเกิดในช่วงปีใหม่  อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มีการพบปะ สังสรรค์ ทำให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางภาษา อาหาร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นประมาณ 130 คน

2019 UCL Summer School

University College London ประชาสัมพันธ์ 2019 UCL Summer School  นักศึกษาหรือผู้สนใจสมัคร ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม Dates for 2019 Session One 01 July – 19 July, 2019 Session Two 22 July – 09 August, 2019

Global Professionalism

Singapore Polytechnic International ประชาสัมพันธ์โครงการ Global Professionalism ให้แก่นักศึกษา และผู้สนใจ ซึ่งกิจกรรมจะมีทั้งหมด 7 วัน ประกอบด้วยการเรียนรู้ การคิดการออกแบบ การคิดวิเคราะห์ธุรกิจ การเรียนรู้ AI และเครื่องและการสื่อสารและจรรยาบรรณธุรกิจระดับโลก การเรียนรู้วัฒนธรรม และมีโอกาศเข้าเยี่ยมชมอุตสาหกรรมของสิงค์โปร์ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังจะได้รับประกาศนียบัตรจาก Singapore Polytechnic อีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม

2019 UBC Vancouver Summer Program

University of British Columbia ประชาสัมพันธ์ โครงการ 2019 UBC Vancouver Summer Program กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2562  นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://vancouversummerprogram.ubc.ca/july/program-details ปิดรับสมัครวันที่ 29 มีนาคม 2562

ทุนการศึกษา Hybrid Twinning Program (HBT) 2019-2020

ตามที่ศูนย์กิจการนานาชาติ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ Hybrid Twinning Program (HBT) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับ Shibaura Institute of Technology (SIT) โดยจะมีการให้ทุนสนับสนุนกับนักศึกษา มทส. ที่ประสงค์จะศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก รายละเอียดการสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร กำหนดการที่สำคัญ ตามเอกสารแนบ 1 โดยนักศึกษาจะต้องส่งแผนการทำวิจัยที่สอดคล้องกับสาขาที่เปิดรับตามรายชื่อ Professor ในเอกสารแนบ 2 ผ่านสำนัก/สาขาวิชาไปยังศูนย์กิจการนานาชาติก่อนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562  เพื่อศูนย์ฯ จะได้รวบรวมส่งไปยัง SIT ภายในวันที่ Continue Reading

National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) สปป. ลาว เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับ มทส.

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยอธิการบดี (รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี (รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล (ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ผศ. ดร.วิทธวัช โมฬี) ศูนย์กิจการนานาชาติ และกลุ่มวิจัยจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรนำโดย รศ. ดร.อมรรัตน์ โมฬี ผศ. ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจาก National Agriculture and Forestry Research Continue Reading