Happy New Year 2019 Party

ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม Happy New Year 2019 ให้กับนักศึกษานานาชาติที่ศึกษาอยู่ ณ มทส. เพื่อสานสัมพันธ์ในหมู่นักศึกษาต่างชาติ และจัดกิจกรรมให้นักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้เดินทางกลับบ้านเกิดในช่วงปีใหม่  อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มีการพบปะ สังสรรค์ ทำให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางภาษา Continue Reading

Global Professionalism

Singapore Polytechnic International ประชาสัมพันธ์โครงการ Global Professionalism ให้แก่นักศึกษา และผู้สนใจ ซึ่งกิจกรรมจะมีทั้งหมด 7 วัน ประกอบด้วยการเรียนรู้ การคิดการออกแบบ การคิดวิเคราะห์ธุรกิจ การเรียนรู้ AI Continue Reading

ทุนการศึกษา Hybrid Twinning Program (HBT) 2019-2020

ตามที่ศูนย์กิจการนานาชาติ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ Hybrid Twinning Program (HBT) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับ Shibaura Institute of Technology (SIT) โดยจะมีการให้ทุนสนับสนุนกับนักศึกษา มทส. ที่ประสงค์จะศึกษาต่อระดับ Continue Reading

National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) สปป. ลาว เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับ มทส.

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยอธิการบดี (รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี (รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา) Continue Reading