ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)

สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) เสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ จำนวน 10 หลักสูตร รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอาเซียนเบื้องต้น “Learning ASEAN Languages” จำนวน 6 ภาษา

ศูนย์กิจการนานาชาติ มทส. จัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอาเซียนเบื้องต้น “Learning ASEAN Languages” จำนวน 6 ภาษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 2 พฤษภาคม 2561 โดยแต่ละภาษาจะใช้เวลาเรียน 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง Continue Reading

ศึกษาต่อประเทศแคนาดา

ศูนย์กิจการนานาชาติ มีเอกสารประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อประเทศแคนาดา ผู้สนใจศึกษาต่อประเทศแคนาดาสามารถขอรับเอกสารได้ที่ศูนย์กิจการนานาชาติ

โครงการ Air Asia Fellowship Program

โครงการ Air Asia Fellowship Program เปิดรับสมัครอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสมาชิก ASAIHL (รายชื่อมหาวิทยาลัยสมาชิก) เพื่อเข้าร่วมเป็น visiting lecture ณ มหาวิทยาลัยสมาชิกของ ASAIHL ระยะเวลาตั้งแต่ 1-6 สัปดาห์ โดย visiting lecture Continue Reading