Pohang University of Science and Technology (POSTECH) 2018 Spring Exchange

POSTECH ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือกับ มทส. เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2018 ศึกษาระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2018 กุมภาพันธ์-ธันวาคม 2018 สมัครออนไลน์ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2560 และส่งเอกสารตัวจริงที่ศูนย์กิจการนานาชาติ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 สมัครออนไลน์ http://international.postech.ac.kr/inbound-programs/apply-inbound-programs/ นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจาก POSTECH ศูนย์กิจการนานาชาติสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน Face Sheet (รายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยน)