ผู้บริหารจาก Keldysh Institute of Applied Mathematics, สหพันธรัฐรัสเซีย

ในวันนี้ (วันที่ 14 มกราคม 2562) ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทส. ให้การต้อนรับ Professor Alexander l. Aptekarev, Director of Keldysh Institute Continue Reading

นักศึกษาจาก University of Victoria, Canada มาเเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา

ในระหว่างวันที่ 4-12 มกราคม 2562 ศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกและปฐมนิเทศในการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏบัติงานสหกิจศึกษาในด้านการใช้ชีวิตใน มทส. และในประเทศไทย  ในการนี้ยังได้ประสานงานด้านที่พัก ยานพาหนะ และการแลกเปลี่ยน สนทนาทางด้านภาษากับนักศึกษา มทส. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ Mr.Ramon  Dionisio และ Miss Catherine  Wong  นักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก University Continue Reading

นักศึกษา มทส. 13 คนรับทุนศึกษาต่อ ณ Fuzhou University

ในระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2562 ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาจำนวน 13 คนที่ได้รับทุนการศึกษาจาก Fuzhou University เพื่อศึกษาในหลักสูตร Logistics Engineering and Management เป็นระยะเวลา 1 ปี ทาง Fuzhou University รายงานว่า Continue Reading

ทุนการศึกษา Hybrid Twinning Program (HBT) 2019-2020

ตามที่ศูนย์กิจการนานาชาติ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ Hybrid Twinning Program (HBT) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับ Shibaura Institute of Technology (SIT) โดยจะมีการให้ทุนสนับสนุนกับนักศึกษา มทส. ที่ประสงค์จะศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก รายละเอียดการสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร Continue Reading

National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) สปป. ลาว เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับ มทส.

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยอธิการบดี (รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี (รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล (ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ Continue Reading

คณะจาก University of Paul Sabatier เยือน ศกน.

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ (รศ. ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ) และ รศ. ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้ร่วมหารือกับ Dr. Hélène Roux-de Balmann, Senior Continue Reading