สำนักพยาบาลหารือความร่วมมือกับ Akeda and The Hokuto Bank

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ หารือความร่วมมือด้านการพัฒนากำลังคนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุกับ Akeda บริษัทเอกชนจาก Akita Prefecture และ The Hokuto Bank ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

ศูนย์กิจการนานาชาติ จัดกิจกรรม “CIA-SUT Environmental Camp 2019”

ในระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 ศูนย์กิจการนานาชาติ จัดกิจกรรมให้นักศึกษา มทส. นักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการค่ายศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติ “CIA-SUT Environmental Camp 2019” โดยวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา มทส.ชาวไทย นักศึกษานานาชาติ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจำนวน 80 คน จากประเทศออสเตรีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภูฎาน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย จอร์แดน ได้เรียนรู้และตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี โดยกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาจากแต่ละประเทศ และทัศนศึกษาสถานท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี

คณะผู้บริหารจาก National Pingtung University of Science Technology, Taiwan เยือน มทส.

ในวันนี้ (21 สิงหาคม 2562) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การต้อนรับ Professor Chang-Hsien Tai, President Dr. Po-Min Li, Dean of Office of International Affairs National Pingtung University of Science Technology (NPUST), Taiwan ในโอกาสเดินทางมาเยือน เพื่อหารือและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมสารวิกรม Continue Reading

นักศึกษาจาก Zhejiang Gongshang University, China มาแลกเปลี่ยน ณ มทส.

ในระหว่างวันที่ 18-30 สิงหาคม 2562 นักศึกษา อาจารย์จาก Zhejiang Gongshang University, China จำนวน 16 คน เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้นครั้งที่ 4 โดยมีศูนย์กิจการนานาชาติ และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการดำเนินกิจกรรม กิจกรรมการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ การแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมไทย การทัศนศึกษานอกสถานที่ เป็นต้น Zhejiang Gongshang University, China ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกันมาแล้วจำนวน 3 ครั้ง รายชื่อนักศึกษาจาก Zhejiang Gongshang Continue Reading

กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Harbin Engineering University สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมกับสาขาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Harbin Engineering University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อมาศึกษาแลกเปลี่ยน ณ สาขาวิชาฟิสิกส์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 สิงหาคม 2562 โดยมีนักศึกษาระดับปริญญตรี จำนวน 10 คน และอาจารย์ 1 ท่าน ในการมาร่วมปฏิบัติงานวิจัยและฝึกอบรมระยะสั้นในห้องปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Center for International Affairs and Institute of Science Continue Reading