โครงการอบรมให้ความรู้ขั้นตอนการทำข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ (MOU)

ในวันที่ 24 กันยายน 2561 ศูนย์กิจการนานาชาติได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับสถาบันต่างประเทศให้แก่หน่วยงานในระดับสำนักวิชา ศูนย์ สถาบัน วิทยากรบรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ โดยการอบรให้ความรู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานมีแนวปฏิบัติและเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดทำ MOU กับต่างประเทศให้ไปในทิศทางเดียวกัน ในการอบรมครั้งนี้มีผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ศูนย์เครื่่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Continue Reading

มทส. เยือน Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Indonesia

สืบเนื่องจากความสัมพันธ์ระดับมหาวิทยาลัยระหว่าง Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) และ มทส. ที่มีอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา และจากการหารือโดยผู้บริหารระดับสูงของ ITS กับผู้บริหาร มทส. ณ เมืองสุราบายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ Continue Reading

นักศึกษา มทส. เข้าร่วมแข่งขัน Inter-University Basketball competition and Cheerleading competition ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

มทส. เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลทีมชาย และทีมเชียร์ลีดดิ้งร่วมแสดงในพิธีเปิดกิจกรรม Inter-University Basketball competition and Cheerleading competition ระหว่างวันที่ 16 – 24 กันยายน 2561 ณ SIAS International University สาธารณรัฐประชาชนจีน รายชื่อทีมบาสเกตบอลที่ร่วมการแข่งขัน Continue Reading

Campus France Tour 2018 – Studies in France and Scholarships

ภาพบรรยากาศการบรรยายในวันที่ 21 กันยายน 2561  The atmosphere of the lecture on September 21, 2018. click ด้วย ศูนย์กิจการนานาชาติร่วมกับสถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กำหนดจัดการบรรยาย เรื่อง ทุนการศึกษา การศึกษาต่อ และการวิจัยในประเทศฝรั่งเศส Continue Reading