ผู้แทน University of Indonesia เยือน ศกน.

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ คณบดีพร้อมด้วยคณาจารย์จากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr. Mila Tejamaya จาก Department of Occupational Health and Safety, Faculty of Public Health, University of Indonesia ในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์กิจการนานาชาติเพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัยในด้านการเรียน การสอน และการวิจัยในอนาคต นอกจากนี้ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ Continue Reading

สำนักพยาบาลศาสตร์แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ Michigan School of Nursing

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การผดุงครรภ์ อาชีวอนามัย ฯลฯ ที่กำลังเรียนปริญญาโทสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ จาก Michigan School of Nursing ในการมาฝึกปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระหว่างวันที่ 11-23 พฤศจิกายน 2562 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  Associate Professor Dr. April Bigelow ได้บรรยายในหัวข้อเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในอเมริกา และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยในประเทศไทยระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมกัน ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาศให้นักศึกษา มทส. ได้ใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนและศึกษาวัฒนธรรมของไทยอีกด้วย เช่นเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง อาหารไทย  เป็นต้น ในการนี้ Continue Reading

Invite SUT’s Student and academic staff to attend ASEA-UNINET International Community Outreach Program: Life Below Water

University of  Airlangga, Indonesia invited SUT’s studern and academic staff to joint  ASEA-UNINET International Community Outreach Program: Life Below Water which will be held from 15-21 December 2019 at Universitas Airlangga, Surabaya and Diponegoro University, Semarang, Indonesia. Following the Continue Reading

ผู้บริหารจาก Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) หารือความร่วมมือกับ มทส.

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับ Dr.Pramono Nugroho Director, Lembage Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indonesian Institute of Sciences ในการมาหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนนักวิจัย สรุปสาระสำคัญของการหารือมีดังนี้ การรับนักศึกษามาฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์ใน (Internship) ระยะเวลา 3-6 เดือนในช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม โดยสามารถเริ่มได้ในปี 2563 การแลกเปลี่ยนนักวิจัยรุ่นเยาว์ (young researcher) Continue Reading

ผู้บริหารจาก Institut National Polytechique de Toulouse, France เยือน มทส.

ในระหว่างวันที่29-30 ตุลาคม 2562 Professor Jean Kallerhoff, Director of International Relational Toulouse INP-ENSAT, Institut National Polytechique de Toulouse สาธารณรัฐฝรั่งเศส เดืนทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อหารืแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียดการเยือนดังปรากฎในกำหนดการ ประมวลภาพกิจกรรม