โครงการ Air Asia Fellowship Program

โครงการ Air Asia Fellowship Program เปิดรับสมัครอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสมาชิก ASAIHL (รายชื่อมหาวิทยาลัยสมาชิก) เพื่อเข้าร่วมเป็น visiting lecture ณ มหาวิทยาลัยสมาชิกของ ASAIHL ระยะเวลาตั้งแต่ 1-6 สัปดาห์ โดย visiting lecture Continue Reading

Two SUT’s student to attended the 4th AUAP Global Leadership Programme, Romania 2016

สมาคมมหาวิทยาลัยแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Association of Universities of Asia and the Pacific: AUAP) เชิญมทส. เข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำthe 4th AUAP Global Leadership Programme ณ Danubius University ประเทศโรมาเนียระหว่างวันที่14-20 พฤษภาคม 2560 ศูนย์กิจการนานาชาติได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกนักศึกษาโดยการสัมภาษณ์มีนักศึกษาสมัครทั้งสิ้นจำนวน20 คนได้รับคัดเลือกจำนวน2 คนและได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ::: รายละเอียดเพิ่มเติม ::: ::: Download :::: Continue Reading

Two SUT’s student to attended the 3rd AUAP-UKM Global Leadership Program 2016

ศูนย์กิจการนานาชาติ ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา มทส. จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวญาณิน พละชัย นักศึกษาสังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และ นางสาวนวพร ศรีทอง นักศึกษาสังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์  เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำ The 3rd AUAP-UKM Global Leadership Program Continue Reading