เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ WTUN 2018/2019 Exchange Programme ของ WTUN

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสมาชิกในเครือข่าย World Technology Universities Network (WTUN) ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 18 สถาบัน ได้แก่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)     ดาวน์โหลด

ผู้บริหาร มทส. เข้าร่วมประชุม AUAP

  ในระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์  แพสุวรรณ อธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา  ประมูลศุข ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย เดินทางไปเข้าร่วมประชุม The 1st AUAP and IFCU Joint International Conference และ The 16th AUAP General Continue Reading

ผอ. ศกน. เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม The ASEA-UNINET Coordinators Meeting 2018)

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. 2561 (The ASEA-UNINET Coordinators Meeting 2018)  โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกิจกรรมภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และใช้ประโยชน์จากเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561