AUAP-PIM GLOBAL LEADERSHIP PROGRAMME 2019

ศูนย์กิจการนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 2 คน จะได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 AUAP-PIM GLOBAL LEADERSHIP PROGRAMME 2019 On “Next Generation Leader in a Disruptive World” Panyapiwat Institute of Management Bangkok, Thailand August 25 Continue Reading

เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ WTUN 2018/2019 Exchange Programme ของ WTUN

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสมาชิกในเครือข่าย World Technology Universities Network (WTUN) ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 18 สถาบัน ได้แก่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)     ดาวน์โหลด

ผู้บริหาร มทส. เข้าร่วมประชุม AUAP

  ในระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์  แพสุวรรณ อธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา  ประมูลศุข ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย เดินทางไปเข้าร่วมประชุม The 1st AUAP and IFCU Joint International Conference และ The 16th AUAP General Continue Reading