นักศึกษาจาก University of Victoria, Canada มาเเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา

ในระหว่างวันที่ 4-12 มกราคม 2562 ศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกและปฐมนิเทศในการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏบัติงานสหกิจศึกษาในด้านการใช้ชีวิตใน มทส. และในประเทศไทย  ในการนี้ยังได้ประสานงานด้านที่พัก ยานพาหนะ และการแลกเปลี่ยน สนทนาทางด้านภาษากับนักศึกษา มทส. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ Mr.Ramon  Dionisio และ Miss Catherine  Wong  นักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก University of Victoria ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับบริษัทเวสเทิร์นดิจิตอลเป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยมีกำหนดตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม ถึงวันที่ 24 เมษายน 2562  

นักศึกษา มทส. 13 คนรับทุนศึกษาต่อ ณ Fuzhou University

ในระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2562 ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาจำนวน 13 คนที่ได้รับทุนการศึกษาจาก Fuzhou University เพื่อศึกษาในหลักสูตร Logistics Engineering and Management เป็นระยะเวลา 1 ปี ทาง Fuzhou University รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมบริษัทและโรงงานด้าน Smart Logistics และได้ส่งภาพบรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษามาให้ ซึ่งจะเห็นว่า นักศึกษาได้มีการนำเสนองานของตนเองในชั้นเรียนด้วย นอกจากการเรียนด้าน Logistics แล้ว นักศึกษายังได้รับการสอนภาษาจีนระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นด้วยเช่นกัน ::: ภาพข่าว ::: cr:  sut academic Continue Reading

ทุนการศึกษา Hybrid Twinning Program (HBT) 2019-2020

ตามที่ศูนย์กิจการนานาชาติ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ Hybrid Twinning Program (HBT) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับ Shibaura Institute of Technology (SIT) โดยจะมีการให้ทุนสนับสนุนกับนักศึกษา มทส. ที่ประสงค์จะศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก รายละเอียดการสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร กำหนดการที่สำคัญ ตามเอกสารแนบ 1 โดยนักศึกษาจะต้องส่งแผนการทำวิจัยที่สอดคล้องกับสาขาที่เปิดรับตามรายชื่อ Professor ในเอกสารแนบ 2 ผ่านสำนัก/สาขาวิชาไปยังศูนย์กิจการนานาชาติก่อนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562  เพื่อศูนย์ฯ จะได้รวบรวมส่งไปยัง SIT ภายในวันที่ Continue Reading