สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เยือนและหารือ Double Degree กับ KU Leuven

เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ Continue Reading

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรทำการวิจัยร่วมกับอาจารย์จาก Guizhou University, China

Asso. Prof.Li Cuigin (Center) อาจารย์จาก Guizhou University, Chemistry and Chemical Engineering Department เดินทางมาปฏิบัติงานวิจัยในหัวข้อ the gene Continue Reading