คณะผู้บริหาร มทส.เดินทางไปเข้าร่วมประชุม ณ Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ อธิการบดี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร  ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล รองศาสตราจารย์ Continue Reading

สำนักพยาบาลศาสตร์แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ Michigan School of Nursing

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การผดุงครรภ์ อาชีวอนามัย ฯลฯ ที่กำลังเรียนปริญญาโทสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ จาก Michigan School of Nursing ในการมาฝึกปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระหว่างวันที่ 11-23 Continue Reading

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เยือนและหารือ Double Degree กับ KU Leuven

เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ Continue Reading