ศกน. คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับ Shanghai University of Electric Power (SUEP)

(วันที่ 6 มิถุนายน 2562) ศูนย์กิจการนานาชาติ จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานแผนธุกิจเกี่ยวกับการจัดการไฟฟ้า 1st REAP Energy and Electricity Market Business Simulation Competition เพื่อคัดเลือกทีมผู้ชนะไปแข่งขันที่ Shanghai University of Electric Power (SUEP) สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2562 มีนักศึกษามทส. สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกจำนวน 2 ทีม ได้แก่ ทีมที่ 1 Menergy ทีมที่ 2 FUTECH Continue Reading

SUT Global Entrepreneurship Camp 2019

โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาร่วมกับศูนย์กิจการนานาชาติ กำหนดจัดกิจกรรม SUT Global Entrepreneurship Camp (SUT-GEC) 2019 ระหว่างวันที่ 20-28 พฤษภาคม 2562 เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการสร้างการโอกาสทางธุรกิจและแนวคิดการเป็นเจ้าของกิจการ พัฒนาการรับรู้ปัญหาและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมกิจกรรมจากต่างประเทศ   ในวันนี้ (23 พฤษภาคม 2562)  นางสาวหทัยกาญจน์  ทองเจริญ เจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติ นำคณะผู้เข้าโครงการที่มาจากประเทศประเทศต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 55 คน ไปทัศนศึกษา ณ ไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน สถานกีฬาและสุขภาพ และห้องสมุดในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม CommTECH Camp Highlight 2019

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม CommTECH Camp Highlight 2019 1. นายอุทัย พันธเสน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน 2. นางสาววิภาวี มั่นพรม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 3. นางสาวลลิตา วีราชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี 4. นายณัฐพล อุทุมพิรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ — ปิดรับสมัคร —– รับสมัครนักศึกษามทส. เข้าร่วมกิจกรรม CommTECH Camp Continue Reading