อาจารย์จาก Yunnan Agricultural University (YAU) มาวิจัยระยะสั้น ณ มทส.

Dr. Chunhua Ma, อาจารย์จาก Yunnan Agricultural University, China  เดินทางมาปฏิบัติงานวิจัยระยะสั้น ณ ห้องปฏิบัติการ Plant Breeding Laboratory ณ มทส. ภายใต้การกำกับดูแลและประสานงานโดยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ Continue Reading

นักศึกษาจาก University of Victoria, Canada มาเเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา

ในระหว่างวันที่ 4-12 มกราคม 2562 ศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกและปฐมนิเทศในการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏบัติงานสหกิจศึกษาในด้านการใช้ชีวิตใน มทส. และในประเทศไทย  ในการนี้ยังได้ประสานงานด้านที่พัก ยานพาหนะ และการแลกเปลี่ยน สนทนาทางด้านภาษากับนักศึกษา มทส. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ Mr.Ramon  Dionisio และ Miss Catherine  Wong  นักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก University Continue Reading

นักศึกษา มทส. 13 คนรับทุนศึกษาต่อ ณ Fuzhou University

ในระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2562 ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาจำนวน 13 คนที่ได้รับทุนการศึกษาจาก Fuzhou University เพื่อศึกษาในหลักสูตร Logistics Engineering and Management เป็นระยะเวลา 1 ปี ทาง Fuzhou University รายงานว่า Continue Reading

ทุนการศึกษา Hybrid Twinning Program (HBT) 2019-2020

ตามที่ศูนย์กิจการนานาชาติ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ Hybrid Twinning Program (HBT) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับ Shibaura Institute of Technology (SIT) โดยจะมีการให้ทุนสนับสนุนกับนักศึกษา มทส. ที่ประสงค์จะศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก รายละเอียดการสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร Continue Reading

มทส. มอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่อธิการบดี Shibaura Institute of Technology (SIT)

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมในพิธีมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) แก่ ศาสตราจารย์ Continue Reading

มทส. เข้าร่วม Global Problem-Based Learning (gPBL) 2018 ที่ญี่ปุ่น

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำทีมผู้บริหาร มทส. ร่วมกิจกรรมและรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในงาน Global Problem-Based Learning (gPBL) 2018 ที่ Shibaura Institute of Continue Reading