นักศึกษา มทส. 13 คนรับทุนศึกษาต่อ ณ Fuzhou University

จากการที่คณะผู้แทนจาก Fuzhou University ซึ่งเป็นหน่วยงานคู่ความร่วมมือกับ มทส. ได้เดินทางมาสัมภาษณ์นักศึกษา มทส. เพื่อรับทุนการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมขนส่ง (Logistics Engineering) เป็นระยะเวลา 1 ปี ณ Fuzhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน Continue Reading

มทส. มอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่อธิการบดี Shibaura Institute of Technology (SIT)

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมในพิธีมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) แก่ ศาสตราจารย์ Continue Reading

มทส. เข้าร่วม Global Problem-Based Learning (gPBL) 2018 ที่ญี่ปุ่น

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำทีมผู้บริหาร มทส. ร่วมกิจกรรมและรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในงาน Global Problem-Based Learning (gPBL) 2018 ที่ Shibaura Institute of Continue Reading

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน

ศาสตราจารย์ ดร. หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร นำคณะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ไปพัฒนาความร่วมมือทางการวิจัย ศึกษาดูงานและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ Kobe University, Japan และ National Pingtung University of Science and Continue Reading

นักศึกษาจาก University of Michigan มาแลกเปลี่ยนวิชาการ ณ มทส.

ในระหว่างวันที่ 18-30 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Michigan โดยมีนักศึกษาจาก University of Michigan, Ann Arbor จำนวน 5 คน และอาจารย์ Continue Reading