SUT Global Entrepreneurship Camp 2019

โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาร่วมกับศูนย์กิจการนานาชาติ กำหนดจัดกิจกรรม SUT Global Entrepreneurship Camp (SUT-GEC) 2019 ระหว่างวันที่ 20-28 พฤษภาคม 2562 เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการสร้างการโอกาสทางธุรกิจและแนวคิดการเป็นเจ้าของกิจการ พัฒนาการรับรู้ปัญหาและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมกิจกรรมจากต่างประเทศ   ในวันนี้ (23 พฤษภาคม 2562)  นางสาวหทัยกาญจน์  ทองเจริญ เจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติ นำคณะผู้เข้าโครงการที่มาจากประเทศประเทศต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 55 คน ไปทัศนศึกษา ณ ไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน สถานกีฬาและสุขภาพ และห้องสมุดในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น Continue Reading

นักศึกษาจาก University of Victoria, Canada มาเเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา

ในระหว่างวันที่ 4-12 มกราคม 2562 ศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกและปฐมนิเทศในการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏบัติงานสหกิจศึกษาในด้านการใช้ชีวิตใน มทส. และในประเทศไทย  ในการนี้ยังได้ประสานงานด้านที่พัก ยานพาหนะ และการแลกเปลี่ยน สนทนาทางด้านภาษากับนักศึกษา มทส. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ Mr.Ramon  Dionisio และ Miss Catherine  Wong  นักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก University of Victoria ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับบริษัทเวสเทิร์นดิจิตอลเป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยมีกำหนดตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม ถึงวันที่ 24 เมษายน 2562  

นักศึกษาจาก Kyushu University มาแลกเปลี่ยน ณ สาขาเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิษฐ์  แววสูงเนิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Kyushu University โดยรับ Miss Aira  Kamito มาแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการทางด้านเคมีพอลิเมอร์ หัวข้อ Molecular modeling of silk and ionic Liquid ณ สาขาวิชาเคมีเป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ในการนี้ รองศาสตราจารย์ Continue Reading

Welcome a cooperative Education student from Kannazawa, Japan

ศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับ Mr. Yoshihiro David Kushima จาก Kanazawa Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ในการเดินทางมาเข้าร่วมโครงการพัฒนาการใช้ชีวิติเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัทเวสเทรินส์ดิจิทัล บางประอิน โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วย การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น การเรียนภาษาไทย  รู้จักอาหาร และการใช้ชีวิตเบื้องต้นในประเทศ โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ทำให้นักศึกษาไทยได้มีโอกาศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอีกด้วย CIA SUT