นักศึกษาจาก Akita University ทำวิจัย ณ มทส.

นักศึกษาจาก Akita University ทำวิจัย ณ มทส.Asst. Prof.Takagai Junko, lecturers Ms. Natsuha Meguro and  Ms. Yuina Ozeki, Student เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลมหาราช ศูนย์การแพทย์ดอนพะไล โรงพยาบาล สต.พะโค และทัศนศึกษาปราสาทหินพิมาย ในการนี้ศูนย์กิจการนานาชาติ โดยนางสาวหทัยกาญน์  ทองเจริญ ได้อำนวยความสะดวกให้ข้อมูลการใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นักศึกษาจาก Zhejiang Gongshang University, China มาแลกเปลี่ยน ณ มทส.

ในระหว่างวันที่ 18-30 สิงหาคม 2562 นักศึกษา อาจารย์จาก Zhejiang Gongshang University, China จำนวน 16 คน เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้นครั้งที่ 4 โดยมีศูนย์กิจการนานาชาติ และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการดำเนินกิจกรรม กิจกรรมการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ การแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมไทย การทัศนศึกษานอกสถานที่ เป็นต้น Zhejiang Gongshang University, China ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกันมาแล้วจำนวน 3 ครั้ง รายชื่อนักศึกษาจาก Zhejiang Gongshang Continue Reading

นักศึกษาจากประเทศออสเตรียมาปฏิบัติงานวิจัย ณ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

Mr. Stefan Kohl, Miss Magdalena Germ จาก University of Natural Resources and life scienceand และ Miss Lena Czeloth จาก Universitaet fuer bodenkultur Wien ประเทศออสเตรียเดินทางปฏิบัติงานวิจัย ณ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต้การกำกับดูแลโดย ศ. ภกญ. ดร.มณฑารพ ยมาภัย ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป Continue Reading

SUT Global Entrepreneurship Camp 2019

โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาร่วมกับศูนย์กิจการนานาชาติ กำหนดจัดกิจกรรม SUT Global Entrepreneurship Camp (SUT-GEC) 2019 ระหว่างวันที่ 20-28 พฤษภาคม 2562 เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการสร้างการโอกาสทางธุรกิจและแนวคิดการเป็นเจ้าของกิจการ พัฒนาการรับรู้ปัญหาและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมกิจกรรมจากต่างประเทศ   ในวันนี้ (23 พฤษภาคม 2562)  นางสาวหทัยกาญจน์  ทองเจริญ เจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติ นำคณะผู้เข้าโครงการที่มาจากประเทศประเทศต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 55 คน ไปทัศนศึกษา ณ ไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน สถานกีฬาและสุขภาพ และห้องสมุดในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น Continue Reading

นักศึกษาจาก University of Victoria, Canada มาเเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา

ในระหว่างวันที่ 4-12 มกราคม 2562 ศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกและปฐมนิเทศในการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏบัติงานสหกิจศึกษาในด้านการใช้ชีวิตใน มทส. และในประเทศไทย  ในการนี้ยังได้ประสานงานด้านที่พัก ยานพาหนะ และการแลกเปลี่ยน สนทนาทางด้านภาษากับนักศึกษา มทส. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ Mr.Ramon  Dionisio และ Miss Catherine  Wong  นักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก University of Victoria ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับบริษัทเวสเทิร์นดิจิตอลเป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยมีกำหนดตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม ถึงวันที่ 24 เมษายน 2562