สำนักพยาบาลศาสตร์แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ Michigan School of Nursing

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การผดุงครรภ์ อาชีวอนามัย ฯลฯ ที่กำลังเรียนปริญญาโทสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ จาก Michigan School of Nursing ในการมาฝึกปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระหว่างวันที่ 11-23 Continue Reading

นักศึกษาจาก Zhejiang Gongshang University, China มาแลกเปลี่ยน ณ มทส.

ในระหว่างวันที่ 18-30 สิงหาคม 2562 นักศึกษา อาจารย์จาก Zhejiang Gongshang University, China จำนวน 16 คน เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้นครั้งที่ 4 Continue Reading