นักศึกษาจาก University of Victoria, Canada มาเเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา

ในระหว่างวันที่ 4-12 มกราคม 2562 ศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกและปฐมนิเทศในการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏบัติงานสหกิจศึกษาในด้านการใช้ชีวิตใน มทส. และในประเทศไทย  ในการนี้ยังได้ประสานงานด้านที่พัก ยานพาหนะ และการแลกเปลี่ยน สนทนาทางด้านภาษากับนักศึกษา มทส. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ Mr.Ramon  Dionisio และ Miss Catherine  Wong  นักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก University Continue Reading

นักศึกษาจาก Kyushu University มาแลกเปลี่ยน ณ สาขาเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิษฐ์  แววสูงเนิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Kyushu University โดยรับ Miss Aira  Kamito มาแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการทางด้านเคมีพอลิเมอร์ หัวข้อ Molecular modeling of silk and ionic Continue Reading

Welcome a cooperative Education student from Kannazawa, Japan

ศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับ Mr. Yoshihiro David Kushima จาก Kanazawa Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ในการเดินทางมาเข้าร่วมโครงการพัฒนาการใช้ชีวิติเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัทเวสเทรินส์ดิจิทัล บางประอิน โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วย การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น การเรียนภาษาไทย  รู้จักอาหาร Continue Reading

1st SUT Global Entrepreneurship Camp

ระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 SEDA ร่วมกับ ศูนย์กิจการนานาชาติ และจาก สนับสนุนงบประมาณโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมที่เป็น Pilot Model สำหรับการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและความเป็นสากลสำหรับนักศึกษา 1st SUT Global Entrepreneurship Camp Continue Reading

มทส. เข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2561

ในระหว่างวันที่ 15-19 กรกฏาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศูนย์กิจการนานาชาติ ดำเนินกิจกรรมโครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2561 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีนักศึกษาจากสหรัฐอเมริกาจำนวน 4 คน และตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาไทย 7 สถาบัน จำนวนสถาบันละ 1 คน Continue Reading

กิจกรรมศึกษาดูงาน Medical Shadowing at SUT

ศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Red Star International Education จากสหรัฐอเมริกา ดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงานของนักศึกษาเตรียมแพทย์ (Medical Shadowing) คณะนักศึกษาเตรียมแพทย์ จำนวน 13 คน และผู้ช่วยสอน จำนวน 2 คน ชาวอเมริกัน Continue Reading