ประกาศเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประชุมนานาชาติ 26th Tri-U International Joint Seminar & Symposium 2019 at Jiangsu University (JSU), China.

The 26th Tri-U International Joint Seminar & Symposium (The 26th Tri-U) will be held during Oct. 20-24, 2019 at Jiangsu University (JSU), China. The 26th Tri-U aims at providing a platform for scholars and students Continue Reading

คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. ร่วมบรรยายในงานประชุมวิชาการ ณ Shanghai University of Electric Power (SUEP)

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2561 ผศ. ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และรอง ผอ. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง เป็นตัวแทน มทส. ร่วมบรรยาย เรื่อง “Mission and Policy Study of Energy in New Era: A case Study in Thailand about Energy Storage” ในงานประชุมวิชาการ International Conference on Energy Development: Cooperation of Continue Reading

Suranaree University of Technology (SUT)’s lecturers attended The 2nd SUT-UN Seminar (SUTUM-2)

Suranaree University of Technology (SUT)’s lecturers from the School of Physics and the Department of Physics from University of Malaya attended a joint seminar called the 2nd SUT-UM Seminar, which was held between the 1st and 2nd August 2018 at the Continue Reading