2019 International Higher Education Scholarship

2019 International Higher Education Scholarship  ปิดรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2562 ผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานให้ทุนดังนี้ ☑️ค่าเครื่องบิน ☑️ค่าที่พัก ☑️ค่าเทอมทั้งหมด ☑️ค่าหน่วยกิจ ☑️ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ☑️ค่าหนังสือเรียน ☑️ค่าใช้จ่ายรายเดือน ป.โท 15,000 NT Continue Reading

รับสมัครนักศึกษาอบรมฟรี ในหัวข้อ Winning in the Work World” W3 Program

ศูนย์กิจการนานาชาติ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จำนวน 10 คน เพื่อเข้ารับการอบรมออนไลน์ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในหัวข้อ “Winning in the Work World” W3 Program โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องร่วมการอบรมในระบบออนไลน์ระยะเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ Continue Reading

RTG Fellowship

Asian Institute of Technology ประกาศให้ทุนการศึกษาบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ในทุกหลักสูตรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและการพัฒนา และสำนักวิทยาการการจัดการ