ทุนศึกษาต่อ ณ Nanyang Technological University

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ว่าด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อนถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแด่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด เพื่อไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง จำนวน 5  ทุน นักศึกษามทส. Continue Reading

รับสมัครนักศึกษา มทส. เข้าร่วมโครงการ Thailand Short Course 2019

  ประกาศรับสมัครนักศึกษามทส. ระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมโครงการหลักสูตรระยะสั้น (Thailand Short Course 2019) สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2562 โครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2562 มทส. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถานบันอุดมศึกษาไทย 7 สถาบัน ได้แก่ Continue Reading

เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ WTUN 2018/2019 Exchange Programme ของ WTUN

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสมาชิกในเครือข่าย World Technology Universities Network (WTUN) ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 18 สถาบัน ได้แก่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)     ดาวน์โหลด

AIT ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอก ณ มทส.

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัชฐ์  บุญครอง รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับ อ. ดร.ปั้นเจตน์ ธรรมรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี, อ. ดร.เอกบดินทร์ วินิจกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและการพัฒนา และคุณวิไลลักษณ์ Continue Reading

2020 TGS Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS)

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ดำเนินการให้และบริหารทุนการศึกษาในการแลกเปลี่ยนบุคลากร และส่งเสริมให้เกิดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ข้ามผ่านวัฒนธรรม อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจอันดีและมิตรภาพระหว่างชาวไทยและชาวอเมริกัน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลไทยอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 60 ปี ขณะนี้มูลนิธิฯ กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2563 (2020 TGS) Continue Reading

2019-2020 GLOBAL UNDERGRADUATE EXCHANGE PROGRAM (GLOBAL UGRAD)

วันนี้ (วันที่ 9 มกราคม 2562) ศูนย์กิจการนานาชาติ โดยผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการศูนย์กิจการ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา มทส. ที่สนใจเข้าร่วมสมัครรับทุน จำนวน 4 คน โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษา มทส. เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกระดับประเทศ โครงการ Global Undergraduate Exchange Continue Reading