เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ WTUN 2018/2019 Exchange Programme ของ WTUN

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสมาชิกในเครือข่าย World Technology Universities Network (WTUN) ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 18 สถาบัน ได้แก่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)     ดาวน์โหลด

AIT ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอก ณ มทส.

ขอเชิญนักศึกษา มทส. และผู้สนใจ เข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของ Asian Instution of Technology ประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ห้องประชุมสารวิธาน ชั้น 1 Continue Reading

2020 TGS Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS)

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ดำเนินการให้และบริหารทุนการศึกษาในการแลกเปลี่ยนบุคลากร และส่งเสริมให้เกิดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ข้ามผ่านวัฒนธรรม อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจอันดีและมิตรภาพระหว่างชาวไทยและชาวอเมริกัน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลไทยอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 60 ปี ขณะนี้มูลนิธิฯ กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2563 (2020 TGS) Continue Reading

2019-2020 GLOBAL UNDERGRADUATE EXCHANGE PROGRAM (GLOBAL UGRAD)

วันนี้ (วันที่ 9 มกราคม 2562) ศูนย์กิจการนานาชาติ โดยผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการศูนย์กิจการ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา มทส. ที่สนใจเข้าร่วมสมัครรับทุน จำนวน 4 คน โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษา มทส. เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกระดับประเทศ โครงการ Global Undergraduate Exchange Continue Reading

ทุนวิจัยระยะสั้น NRCT-NRF

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The National Research Foundation of Korea, NRF) ได้ตกลงความร่วมมือร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ – เกาหลี (NRCT-NRF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีผ่านการทำวิจัยร่วมกันของนักวิจัย อันจะนำไปสู่การยกระดับความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ ลักษณะทุน 1.1 Continue Reading

2019 International Higher Education Scholarship

2019 International Higher Education Scholarship  ปิดรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2562 ผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานให้ทุนดังนี้ ☑️ค่าเครื่องบิน ☑️ค่าที่พัก ☑️ค่าเทอมทั้งหมด ☑️ค่าหน่วยกิจ ☑️ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ☑️ค่าหนังสือเรียน ☑️ค่าใช้จ่ายรายเดือน ป.โท 15,000 NT Continue Reading

รับสมัครนักศึกษาอบรมฟรี ในหัวข้อ Winning in the Work World” W3 Program

ศูนย์กิจการนานาชาติ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จำนวน 10 คน เพื่อเข้ารับการอบรมออนไลน์ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในหัวข้อ “Winning in the Work World” W3 Program โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องร่วมการอบรมในระบบออนไลน์ระยะเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ Continue Reading