Campus France Tour 2018 – Studies in France and Scholarships

ภาพบรรยากาศการบรรยายในวันที่ 21 กันยายน 2561  The atmosphere of the lecture on September 21, 2018. click ด้วย ศูนย์กิจการนานาชาติร่วมกับสถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กำหนดจัดการบรรยาย เรื่อง ทุนการศึกษา การศึกษาต่อ และการวิจัยในประเทศฝรั่งเศส Continue Reading

ทุนรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลอยู่ในระหว่างการเปิดรับสมัครผู้ขอทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 (PEC-G 2019)  วัตถุประสงค์การให้ทุนเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 18-23 ปี ที่อาศัยในประเทศกำลังพัฒนาได้เดินทางไปศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ทั้งนี้ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ผู้ได้รับทุนต้องรับผิดชอบเอง ดาวน์โหลด

ทุนรัฐบาลอินเดีย

รัฐบาลอินเดียเสนอทุนให้แก่รัฐบาลไทย ภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี ค.ศ. 2018-2019 จำนวน 19 สาขา ณ สาธารณรัฐอินเดีย รายละเอียดหลักสูตร Continue Reading

นักศึกษา มทส. ได้รับทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี จาก HUHST, China

เมื่่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์  บุญครอง รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ แสดงความยินดีกับนักศึกษา มทส. ที่ได้รับทุนเพื่อศึกษาภาษาจีนจำนวน  1 ปี ณ Hunan University of Humanities, Science and Continue Reading