บริติช เคานซิล ประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการด้านการศึกษา วิจัย และวิทยาศาสตร์ ณ มทส.

ศูนย์การนานาชาติ ร่วมกับ บริติชเคานซิล ขอเชิญนักศึกษา (โดยเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาเอก) คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายและประชาสัมพันธ์ฺแนะนำโครงการด้านการศึกษา วิจัย และวิทยาศาสตร์ของ บริติช เคานซิล บรรยายโดย Continue Reading

Fulbright Thai Graduate Scholarship Program

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสมัครชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2564 (2021 TGS) จำนวน สูงสุด 7 Continue Reading

ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการ Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2563

  “โครงการ Global Partnership” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนานโยบายสาธารณะ และสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน ผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ Continue Reading

ทุน Franco-Thai Scholarship Program

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำปรเทศไทยว่ารัฐบาลฝรั่่งเศสได้เปิดรับสมัครทุน Franco-Thai Scholarship Program ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศส โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนที่จัดสรรให้แก่นักศึกษาไทยที่มีอายุตำกว่า 35 ปี  (นับถึงวันที่ Continue Reading