2019-2020 Chinese Government Scholarship Program

รัฐบาลจีนประกาศให้ทุนกับนักศึกษาต่างชาติ ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของจีน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างคนจีนกับประชาชนจากทั่วโลกและพัฒนาความร่วมมือ แลกเปลี่ยนในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการค้าระหว่างจีนกับประเทศอื่น ๆ Habin Engineering University ประกาศให้ทุนเต็มจำนวนแก่นักศึกษามทส. ที่ประสงค์ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ณ Habin Engineering University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในสาขาวิชาต่างๆ Continue Reading

ประชาสัมพันธ์ทุน ทุน Franco-Thai

ทุน Franco-Thai (ทุนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย) รายละเอียดหลักสูตร โครงการทุน Franco-Thai มอบให้คนไทยที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี เพื่อไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก แบ่งได้เป็น 2 ประเภท – ทุนแบบไม่เต็มจำนวน – ทุนแบบเต็มจำนวน ผลประโยชน์ที่ได้รับ ทุนการศึกษาแบบไม่เต็มจำนวน Continue Reading