นักศึกษา มทส. ได้รับทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี จาก HUHST, China

เมื่่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์  บุญครอง รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ แสดงความยินดีกับนักศึกษา มทส. ที่ได้รับทุนเพื่อศึกษาภาษาจีนจำนวน  1 ปี ณ Hunan University of Humanities, Science and Continue Reading

มทส. ส่งนักศึกษา 4 คน เข้าร่วม CommTECH Camp Highlight 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนนักศึกษา มทส. จำนวน 4 คน เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ CommTECH Camp Highlight 2018 ณ Institut Teknologi Sepuluh Nopember Continue Reading

ขอเชิญนักศึกษามทส. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาล้ัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ศูนย์กิจการนานาชาติ มทส. ประกาศรับสมัครนักศึกษา มทส. ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ในช่วงปิดภาคการศึกษา ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 12-25 พฤศจิกายน 2560 โดยนักศึกษาสามารถเลือกมหาวิทยาลัยที่จะเข้าร่วมโครงการได้เพียงแห่งเดียว ดังนี้ Continue Reading