ศกน. คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับ Shanghai University of Electric Power (SUEP)

(วันที่ 6 มิถุนายน 2562) ศูนย์กิจการนานาชาติ จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานแผนธุกิจเกี่ยวกับการจัดการไฟฟ้า 1st REAP Energy and Electricity Market Business Simulation Competition เพื่อคัดเลือกทีมผู้ชนะไปแข่งขันที่ Shanghai University of Electric Power (SUEP) สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2562 มีนักศึกษามทส. สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกจำนวน 2 ทีม ได้แก่ ทีมที่ 1 Menergy ทีมที่ 2 FUTECH Continue Reading

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำ Global Student Leadership Camp 2019 ณ Daegu Health College (DHC) สาธารณรัฐเกาหลี

ตามที่ศูนย์กิจการนานาชาติประกาศรับสมัครนักศึกษา มทส. เพื่อเข้าร่วมร่วมโครงการค่ายผู้นำ Global Student Leadership Camp 2019 ณ Daegu Health College (DHC) สาธารณรัฐเกาหลี ระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 20 สิงหาคม 2562 ซึ่งได้คัดเลือกผู้ที่เป็นตัวแทนนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ดังนี้ 1. นางสาววรินทร สาสุขวัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2. นางสาวสาธิดา สุภัทรวณิชย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาแพทยศาสตร์  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 3. Continue Reading

นักศึกษา มทส. เข้าร่วม CommTECH Camp Highlight 2019 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ในระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2019 ตัวแทนนักศึกษา มทส. จำนวน 2 คน เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ CommTECH Camp Highlight 2019 ณ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้มรดกวัฒนธรรมอันหลากหลายของอินโดนีเซีย ได้แก่ การเรียนภาษาอินโดนีเซีย ศิลปวัฒนธรรมการดนตรี การเต้นรำ การปรุงอาหารอินโดนีเซีย และเยี่ยมชมเมืองสุรบายา รายชื่อนักศึกษามีดังนี้ 1. นายจักรี Continue Reading

นักศึกษา มทส. 13 คนรับทุนศึกษาต่อ ณ Fuzhou University

ในระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2562 ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาจำนวน 13 คนที่ได้รับทุนการศึกษาจาก Fuzhou University เพื่อศึกษาในหลักสูตร Logistics Engineering and Management เป็นระยะเวลา 1 ปี ทาง Fuzhou University รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมบริษัทและโรงงานด้าน Smart Logistics และได้ส่งภาพบรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษามาให้ ซึ่งจะเห็นว่า นักศึกษาได้มีการนำเสนองานของตนเองในชั้นเรียนด้วย นอกจากการเรียนด้าน Logistics แล้ว นักศึกษายังได้รับการสอนภาษาจีนระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นด้วยเช่นกัน ::: ภาพข่าว ::: cr:  sut academic Continue Reading

นักศึกษา มทส. ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น ณ Hunan University of Humanities, Science and Technology (HUHST) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในระหว่างวันที่ 9-22 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางวัฒนธรรมระยะสั้นกับ Hunan University of Humanities, Science and Technology (HUHST) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งทั้งสองสถาบันมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558แล้วนั้น  โดยในปีการศึกษา 2561 นี้ได้ส่งนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 20คน ไปเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาศนักศึกษาได้ประสบการการใช้ชีวิตในต่างประเทศ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์   กิจกรรมประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และสถานที่สำคัญๆทางวัฒนธรรมของประเทศจีน ในโอกาศนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์  Continue Reading

นักศึกษา มทส. ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น ณ Zhejiang Gongshang University (ZJGSU)

ในระหว่างวันที่ 9-22 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางวัฒนธรรมระยะสั้นกับ Zhejiang Gongshang University (ZJGSU) ซึ่งทั้งสองสถาบันมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 โดยในปีการศึกษา 2561 นี้ได้ส่งนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 15 คน ไปเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาศนักศึกษาได้ประสบการการใช้ชีวิตในต่างประเทศ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์   กิจกรรมประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และสถานที่สำคัญๆทางวัฒนธรรมของประเทศจีน ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาและนางสาวหทัยกาญจน  ทองเจริญ Continue Reading