ขอเชิญนักศึกษามทส. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาล้ัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ศูนย์กิจการนานาชาติ มทส. ประกาศรับสมัครนักศึกษา มทส. ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ในช่วงปิดภาคการศึกษา ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 12-25 พฤศจิกายน 2560 โดยนักศึกษาสามารถเลือกมหาวิทยาลัยที่จะเข้าร่วมโครงการได้เพียงแห่งเดียว ดังนี้ Continue Reading