คณะผู้บริหารจาก National Pingtung University of Science Technology, Taiwan เยือน มทส.

ในวันนี้ (21 สิงหาคม 2562) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การต้อนรับ Professor Chang-Hsien Tai, President Dr. Po-Min Li, Dean of Office of International Affairs National Pingtung University of Science Technology (NPUST), Taiwan ในโอกาสเดินทางมาเยือน เพื่อหารือและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมสารวิกรม Continue Reading

Universitas Ahmad Dahlan เยือน มทส.

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มทส. ให้การต้อนรับ Miss Utamiingsih Linarti, Head of Industrial Engineering Department, Head of Industrial Engineering Department , Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนและเจรจารหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเฉพาะสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ ห้องประชุมวิษณุกรรม Continue Reading

Thu Dau Mot University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าศึกษาดูงาน ณ มทส.

  On May 13th, 2019, Assoc. Prof. Dr.Weerapong Pairsuwan,Rector , Asst. Prof. Dr. PhongchaiJittamai,Vice rector of Finance and General Admimistration, board of director, and professor of Suranaree University of Technology has welcomed Chairman of University Council Continue Reading