นักศึกษาจาก University of Victoria, Canada มาเเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา

ในระหว่างวันที่ 4-12 มกราคม 2562 ศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกและปฐมนิเทศในการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏบัติงานสหกิจศึกษาในด้านการใช้ชีวิตใน มทส. และในประเทศไทย  ในการนี้ยังได้ประสานงานด้านที่พัก ยานพาหนะ และการแลกเปลี่ยน สนทนาทางด้านภาษากับนักศึกษา มทส. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ Mr.Ramon  Dionisio และ Miss Catherine  Wong  นักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก University Continue Reading

National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) สปป. ลาว เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับ มทส.

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยอธิการบดี (รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี (รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล (ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ Continue Reading

คณะจาก University of Paul Sabatier เยือน ศกน.

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ (รศ. ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ) และ รศ. ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้ร่วมหารือกับ Dr. Hélène Roux-de Balmann, Senior Continue Reading