Campus France Tour 2018 – Studies in France and Scholarships

ภาพบรรยากาศการบรรยายในวันที่ 21 กันยายน 2561  The atmosphere of the lecture on September 21, 2018. click ด้วย ศูนย์กิจการนานาชาติร่วมกับสถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กำหนดจัดการบรรยาย เรื่อง ทุนการศึกษา การศึกษาต่อ และการวิจัยในประเทศฝรั่งเศส Continue Reading

Delegation from National Cheng Kung University visited SUT, 29 August 2018

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 Dr. Shiann Far Kung และคณะจาก National Cheng Kung University เดินทางมาเยือนและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ มทส. โดยมี รศ. ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ Continue Reading

Delegation from Can Tho University visit SUT

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์  บุญครอง รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ  อ. ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา อ. ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ให้การต้อนรับ Dr. Dan Thai Continue Reading