UMAP-COIL Joint Program 2020

UMAP International Secretarial ได้แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์โครงการ UMAP-COIL Joint Program 2020 ซึ่งรูปแบบการดำเนินการเป็นแบบออนไลน์ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ นักศึกษา มทส. ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://umap.org/programs/umap-coil-program-list/  หมดเขตรับสมัครวันที่ Continue Reading

การประกวดเขียนเรียงความของ The Goi Peace Foundation ประเทศญี่ปุ่น

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรียงความระดับนานาชาติ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิ The Goi Peace Foundation ประเทศญี่ปุ่น และขอเชิญชวนเยาวชนไทยร่วมส่งเรียงความเข้าร่วมการประกวด โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้   ️ Continue Reading