2019-2020 GLOBAL UNDERGRADUATE EXCHANGE PROGRAM (GLOBAL UGRAD)

ด้วยสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ได้ประกาศรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2562 ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 4-5 เดือน) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ได้เรียนเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรมและระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนักศึกษามทส. Continue Reading

RTG Fellowship

Asian Institute of Technology ประกาศให้ทุนการศึกษาบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ในทุกหลักสูตรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและการพัฒนา และสำนักวิทยาการการจัดการ

การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับ Mr. Moonkilee ได้นำคณะแสดงจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมการแสดงจำนวน 15 ชุด ณ  ห้องบรรณสารสาธิต ชั้น Continue Reading

Sharing the Ghost Story

เนื่องในโอกาสวันฮาโลวีนเดย์  ศูนย์กิจการนานาชาติได้เชิญชวนนักศึกษานานาชาติส่งบทความเพื่อแชร์ประสบการณ์และเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีของแต่ละชาติ โดยมี Nangsamith Eeach  เป็นผู้ส่งบทความและได้รับรางวัลจากศูนย์กิจการนานาชาติ น้องมิธ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เล่าประสบการณ์หลอนเมื่อครั้งยังศึกษาอยู่ต่างประเทศ ว่า….. It was my experience when I was studying abroad Continue Reading

การย้ายที่ทำงานสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา

ด้วยสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา มีกำหนดปิดปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ณ อาคารศูนย์แสดงสินค้าของดีเมืองโคราช (OTOP) ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่24 ตุลาคม 2561 และเพื่อไม่ให้การให้บริการประชาชนหยุดชะงัก สำนักงานหนังสือเดินทางฯ จะย้ายไปเปิดให้บริการรับคำร้องทำหนังสือเดินทาง ณ ที่ทำการชั่วคราว ซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้าเซ้นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ Continue Reading