กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่นานาชาติ ปีการศึกษา 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่นานาชาติ ปีการศึกษา 2562 ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จากประเทศกัมพูชา ลาว เวียดนาม เมียนมา จีน ไนจีเรีย แทนซาเนีย และภูฏาน รวม 42 คน ซึ่งเข้ามาศึกษาในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสังคม วิทยาศาสตร์ และแพทยศาสตร์ พร้อมทั้งแนะนำมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลสำคัญต่าง ๆ สำหรับการใช้ชีวิตในรั้ว มทส. เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 Continue Reading

The 2nd grab a coffee with CIA

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์  บุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจาการนานาชาติ ประชุมหารือร่วมกับนักศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นการจัดประชุมครั้งที่สอง เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ในด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนา ปรับปรุง การบริการหรืองานที่่เกี่ยวข้องต่อไป

Sharing the Ghost Story

เนื่องในโอกาสวันฮาโลวีนเดย์  ศูนย์กิจการนานาชาติได้เชิญชวนนักศึกษานานาชาติส่งบทความเพื่อแชร์ประสบการณ์และเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีของแต่ละชาติ โดยมี Nangsamith Eeach  เป็นผู้ส่งบทความและได้รับรางวัลจากศูนย์กิจการนานาชาติ น้องมิธ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เล่าประสบการณ์หลอนเมื่อครั้งยังศึกษาอยู่ต่างประเทศ ว่า….. It was my experience when I was studying abroad in 2014. I stayed in a scary apartment surrounded by many ruin buildings. I don’t Continue Reading