1st SUT Global Entrepreneurship Camp

ระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 SEDA ร่วมกับ ศูนย์กิจการนานาชาติ และจาก สนับสนุนงบประมาณโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมที่เป็น Pilot Model สำหรับการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและความเป็นสากลสำหรับนักศึกษา 1st SUT Global Entrepreneurship Camp Continue Reading

นักศึกษามทส. เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd UCUC ณ เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2561 นักศึกษา มทส. จำนวน 3 คน เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd UCUC (UUM CMU USM International Students Conference) ณ Continue Reading