ประกาศเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประชุมนานาชาติ 26th Tri-U International Joint Seminar & Symposium 2019 at Jiangsu University (JSU), China.

The 26th Tri-U International Joint Seminar & Symposium (The 26th Tri-U) will be held during Oct. 20-24, 2019 at Jiangsu University (JSU), China. The 26th Tri-U aims at providing a platform for scholars and students Continue Reading

1st SUT Global Entrepreneurship Camp

ระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 SEDA ร่วมกับ ศูนย์กิจการนานาชาติ และจาก สนับสนุนงบประมาณโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมที่เป็น Pilot Model สำหรับการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและความเป็นสากลสำหรับนักศึกษา 1st SUT Global Entrepreneurship Camp ที่ กทม.และมทส. โดยมีนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วม 36 คนจาก 7 ประเทศ และมีนักศึกษา มทส. จำนวน 35 คน มีนักเรียนจาก โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 17 Continue Reading

นักศึกษามทส. เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd UCUC ณ เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2561 นักศึกษา มทส. จำนวน 3 คน เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd UCUC (UUM CMU USM International Students Conference) ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ “Industry 4.0” นำเสนอผลงานงานวิชาการในที่ประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาจากต่างประเทศทั้งด้านวิชาการและด้านวัฒนธรรม  ::: ภาพข่าว ::: รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้ นางสาวโชติกานต์ ทุ่งกลาง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ Continue Reading