ทุน Franco-Thai 2020

  ทุน Franco-Thai 2020 (ทุนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย) เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งเป็น -ทุนในระดับทุนระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก -ไม่จำกัดสาขาและหลักสูตรไม่จำกัดสถาบัน (รัฐบาลหรือเอกชน) – หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาฝรั่งเศส คุณสมบัติทั่วไป – สัญชาติไทย – อายุต่ำกว่า 35 ปี (ในวันที่ 1 กันยายน 2563) เกณฑ์การพิจารณาทั่วไป – ความเป็นเลิศทางวิชาการ(โปรไฟล์) – แรงจูงใจ แผนการศึกษาของผู้สมัคร **ผู้สมัครเป็นคนเลือกหลักสูตรและสถาบันเอง และนำเสนอแผนการศึกษาของตนต่อคณะกรรมการ** Continue Reading

ผู้บริหารจาก Institut National Polytechique de Toulouse, France เยือน มทส.

ในระหว่างวันที่29-30 ตุลาคม 2562 Professor Jean Kallerhoff, Director of International Relational Toulouse INP-ENSAT, Institut National Polytechique de Toulouse สาธารณรัฐฝรั่งเศส เดืนทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อหารืแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียดการเยือนดังปรากฎในกำหนดการ ประมวลภาพกิจกรรม  

2019/20 eMpowering Youths Across ASEAN Programme

โครงการ 2019/20 eMpowering Youths Across ASEAN Programme เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่ต้องการเก็บเกี่ยวประสบการในต่างประเทศ และสร้างความแตกต่าง ได้ลงมือปฏิบัติงาน ณ สถานที่จริง ในชุมชนที่ห่างไกลความเจริญ ในประเทศภูมิภาคอาเซียน เพื่อการสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างยั่งยืนในชุมชน ณ ประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย หรือ ฟิลิปปินส์ ตามแต่ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร ดังนี้ 1. อายุระหว่าง 19-35 ปี 2. สัญชาติ ประเทศสมาชิกอาเซียน 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี 4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมระหว่างวันที่ 2-9 Continue Reading

นักศึกษา มทส. เข้าร่วมประชุมนานาชาติ 26th Tri-U International Joint Seminar & Symposium 2019 at Jiangsu University (JSU), China.

รายชื่อนักศึกษาที่เดินทางไปเสนอผลงานการวิจัยในรูปแบบการบรรยาย ในที่ประชุม The 26th Tri-U) will be held during Oct. 20-24, 2019 at Jiangsu University (JSU), China ดังนี้ 1.  นางสาวชุณี หัสรังค์ รหัสนักศึกษา M5870011   ศึกษาหลักสูตรมลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย-แผน ก 2  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2. นางสาวณาตยา ทองพรม รหัสนักศึกษา M5930050 ศึกษาหลักสูตรพืชศาสตร์-แผน ก 2  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   ปิดรับสมัคร Continue Reading