RTG Fellowship

Asian Institute of Technology ประกาศให้ทุนการศึกษาบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ในทุกหลักสูตรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและการพัฒนา และสำนักวิทยาการการจัดการ

ผู้บริหาร มทส. เข้าร่วมประชุม AUAP

  ในระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์  แพสุวรรณ อธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา  ประมูลศุข Continue Reading

นักศึกษาจาก University of Michigan มาแลกเปลี่ยนวิชาการ ณ มทส.

ในระหว่างวันที่ 18-30 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Michigan โดยมีนักศึกษาจาก University of Michigan, Ann Arbor จำนวน 5 คน และอาจารย์ Continue Reading

คณะผู้บริหารจาก Fuzhou University มารายงานความก้าวหน้าความร่วมมือและคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร  ชำนิประศาสตร์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยศูนย์กิจการนานาชาติ นำคณะผู้แทนจาก School of Economic and Management, Fuzhou University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย Continue Reading

นักศึกษาจาก Kyushu University มาแลกเปลี่ยน ณ สาขาเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิษฐ์  แววสูงเนิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Kyushu University โดยรับ Miss Aira  Kamito มาแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการทางด้านเคมีพอลิเมอร์ หัวข้อ Molecular modeling of silk and ionic Continue Reading