SUT-HUHST student exchange 2019

 ในระหว่างวันที่ 21 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2562 ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ Hunan University of Humanities, Science and Technology (HUHST) สาธารณรัฐประชาชนจีน Continue Reading

รับสมัครนักศึกษามทส. เข้าร่วมกิจกรรม CommTECH Camp Highlight 2019

ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครนักศึกษามทส. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-3 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา จำนวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรม CommTECH Camp Highlight 2019 ระหว่างวันที่ 8-19 กรกฎาคม 2562  ณ Institut Continue Reading