ลิงค์สำหรับบันทึกข้อมูลการจัดทำเอกสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์ มทส.ในรูปแบบภาษาอังกฤษ

ด้วยศูนย์กิจการนานาชาติ ได้วางแผนในการจัดทำเอกสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตลอดจนประชาสัมพันธ์หลักสูตร รายวิชา และคณาจารย์พร้อมทั้งความเชี่ยวชาญ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศในรูปแบบภาษาอังกฤษ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ศูนย์กิจการนานาชาติใคร่ขอความอนุเคราะห์ทุกสำนักวิชาใน มทส. โปรดให้ข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประกอบในการทำเอกสารประชาสัมพันธ์ดังกล่าว โดยกรอกข้อมูลลงในเว็บไซต์ http://bit.ly/36yvbJQ  ภายในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563  Continue Reading

Fulbright Thai Graduate Scholarship Program

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสมัครชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2564 (2021 TGS) จำนวน สูงสุด 7 Continue Reading