นักศึกษา มทส. 13 คนรับทุนศึกษาต่อ ณ Fuzhou University

จากการที่คณะผู้แทนจาก Fuzhou University ซึ่งเป็นหน่วยงานคู่ความร่วมมือกับ มทส. ได้เดินทางมาสัมภาษณ์นักศึกษา มทส. เพื่อรับทุนการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมขนส่ง (Logistics Engineering) เป็นระยะเวลา 1 ปี ณ Fuzhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน Continue Reading

คณะจาก University of Paul Sabatier เยือน ศกน.

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ (รศ. ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ) และ รศ. ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้ร่วมหารือกับ Dr. Hélène Roux-de Balmann, Senior Continue Reading

The 2nd grab a coffee with CIA

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์  บุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจาการนานาชาติ ประชุมหารือร่วมกับนักศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นการจัดประชุมครั้งที่สอง เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ในด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา Continue Reading

มทส. มอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่อธิการบดี Shibaura Institute of Technology (SIT)

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมในพิธีมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) แก่ ศาสตราจารย์ Continue Reading

มทส. เข้าร่วม Global Problem-Based Learning (gPBL) 2018 ที่ญี่ปุ่น

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำทีมผู้บริหาร มทส. ร่วมกิจกรรมและรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในงาน Global Problem-Based Learning (gPBL) 2018 ที่ Shibaura Institute of Continue Reading