SUT-HUHST student exchange 2019

 ในระหว่างวันที่ 21 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2562 ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ Hunan University of Humanities, Science and Technology (HUHST) สาธารณรัฐประชาชนจีน Continue Reading

รับสมัครนักศึกษามทส. เข้าร่วมกิจกรรม CommTECH Camp Highlight 2019

ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครนักศึกษามทส. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-3 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา จำนวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรม CommTECH Camp Highlight 2019 ระหว่างวันที่ 8-19 กรกฎาคม 2562  ณ Institut Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Non-Academic Staff Exchange ณ Harbin Engineering University

       ตามที่ศูนย์กิจการนานาชาติประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Non-Academic Staff Exchange ณ Harbin Engineering University สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2562 นั้น Continue Reading