ทุนรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลอยู่ในระหว่างการเปิดรับสมัครผู้ขอทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 (PEC-G 2019)  วัตถุประสงค์การให้ทุนเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 18-23 ปี ที่อาศัยในประเทศกำลังพัฒนาได้เดินทางไปศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ทั้งนี้ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ผู้ได้รับทุนต้องรับผิดชอบเอง ดาวน์โหลด

ทุนรัฐบาลอินเดีย

รัฐบาลอินเดียเสนอทุนให้แก่รัฐบาลไทย ภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี ค.ศ. 2018-2019 จำนวน 19 สาขา ณ สาธารณรัฐอินเดีย รายละเอียดหลักสูตร Continue Reading

Welcome a cooperative Education student from Kannazawa, Japan

ศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับ Mr. Yoshihiro David Kushima จาก Kanazawa Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ในการเดินทางมาเข้าร่วมโครงการพัฒนาการใช้ชีวิติเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัทเวสเทรินส์ดิจิทัล บางประอิน โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วย การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น การเรียนภาษาไทย  รู้จักอาหาร Continue Reading

Delegation from Can Tho University visit SUT

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์  บุญครอง รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ  อ. ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา อ. ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ให้การต้อนรับ Dr. Dan Thai Continue Reading

1st SUT Global Entrepreneurship Camp

ระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 SEDA ร่วมกับ ศูนย์กิจการนานาชาติ และจาก สนับสนุนงบประมาณโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมที่เป็น Pilot Model สำหรับการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและความเป็นสากลสำหรับนักศึกษา 1st SUT Global Entrepreneurship Camp Continue Reading