ศูนย์กิจการนานาชาติจัดสัมมนาหน่วยงาน

ศูนย์กิจการนานาชาติ จะจัดกิจกรรมสัมมนาศูนย์กิจการนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม 2563 ในหัวข้อ Service Mind to Service Excellence ณ Continue Reading

วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก และค่านิยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติโครงร่างองค์กรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตามที่เสนอ ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้ วิสัยทัศน์ Excellent Academic Institution in Science, Continue Reading

UMAP-COIL Joint Program 2020

UMAP International Secretarial ได้แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์โครงการ UMAP-COIL Joint Program 2020 ซึ่งรูปแบบการดำเนินการเป็นแบบออนไลน์ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ นักศึกษา มทส. ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://umap.org/programs/umap-coil-program-list/  หมดเขตรับสมัครวันที่ Continue Reading