Featured

ฟอร์มนัดหมายขอรับบริการจากศูนย์กิจการนานาชาติ

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประกาศให้บุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์กิจการนานาชาติ ได้จัดทำแบบฟอร์มนัดหมายให้นักศึกษา คณาจารย์ นัดหมายวันที่ เวลาที่จะขอเข้ารับบริการล่วงหน้า Continue Reading