Featured

ขอเชิญบุคลากร มทส. สมัครเข้าร่วม Non-Academic Staff Exchange ณ Harbin Engineering University

  ดาวน์โหลด  หนังสือยินยอมให้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ศูนย์กิจการนานาชาติขอเชิญเจ้าหน้าที่ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Non-Academic Staff Exchange ณ Harbin Engineering University สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2562 Continue Reading