Featured

เชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐเกาหลี

ศูนย์กิจการนานาชาติร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร คณาจารย์และผู้สนใจรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของคณะผู้แสดง จาก Korean Traditional Dance Institute in Incheon  สาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องบรรณสารสาธิต ชั้น Continue Reading

Featured

2019-2020 Chinese Government Scholarship Program

รัฐบาลจีนประกาศให้ทุนกับนักศึกษาต่างชาติ ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของจีน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างคนจีนกับประชาชนจากทั่วโลกและพัฒนาความร่วมมือ แลกเปลี่ยนในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการค้าระหว่างจีนกับประเทศอื่น ๆ Habin Engineering University ประกาศให้ทุนเต็มจำนวนแก่นักศึกษามทส. ที่ประสงค์ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ณ Habin Engineering University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในสาขาวิชาต่างๆ Continue Reading

นักศึกษาจาก University of Michigan มาแลกเปลี่ยนวิชาการ ณ มทส.

ในระหว่างวันที่ 18-30 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Michigan โดยมีนักศึกษาจาก University of Michigan, Ann Arbor จำนวน 5 คน และอาจารย์ Continue Reading

นักศึกษาจาก Kyushu University มาแลกเปลี่ยน ณ สาขาเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิษฐ์  แววสูงเนิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Kyushu University โดยรับ Miss Aira  Kamito มาแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการทางด้านเคมีพอลิเมอร์ หัวข้อ Molecular modeling of silk and ionic Continue Reading

ผอ. ศกน. เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม The ASEA-UNINET Coordinators Meeting 2018)

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. 2561 (The ASEA-UNINET Coordinators Meeting 2018)  โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกิจกรรมภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และใช้ประโยชน์จากเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น Continue Reading

คณะผู้บริหารจาก Fuzhou University มารายงานความก้าวหน้าความร่วมมือและคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร  ชำนิประศาสตร์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยศูนย์กิจการนานาชาติ นำคณะผู้แทนจาก School of Economic and Management, Fuzhou University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย Continue Reading