ทุนศึกษาต่อ ณ Nanyang Technological University

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ว่าด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อนถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแด่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด เพื่อไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง จำนวน 5  ทุน นักศึกษามทส. Continue Reading

การเรียนรู้ระบบนิเวศของการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ ณ Technical University of Denmark (DTU), Denmark

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้แทนจาก มทส. ได้เข้าศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศของการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ ณ Technical University of Denmark (DTU), Denmark โดยมีรายละเอียด ดังนี้ คณะผู้แทน มทส. ได้รับการบรรยายรูปแบบการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษาและบุคลากรของ DTU Continue Reading

นักศึกษา มทส. เข้าร่วม CommTECH Camp Highlight 2019 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ในระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2019 ตัวแทนนักศึกษา มทส. จำนวน 2 คน เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ CommTECH Camp Highlight 2019 ณ Institut Teknologi Continue Reading

รับสมัครนักศึกษา มทส. เข้าร่วมโครงการ Thailand Short Course 2019

  ประกาศรับสมัครนักศึกษามทส. ระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมโครงการหลักสูตรระยะสั้น (Thailand Short Course 2019) สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2562 โครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2562 มทส. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถานบันอุดมศึกษาไทย 7 สถาบัน ได้แก่ Continue Reading