Featured

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น

ด้วย Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Student Exchange Program เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ระยะเวลา 1 Continue Reading

Featured

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Pohang University of Science and Technology สาธารณรัฐเกาหลี

ด้วย Pohang University of Science and Technology (POSTECH) สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส) ได้ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา POSTECH 2021 Fall Continue Reading

Featured

เปิดรับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2564 (Global Undergraduate Exchange Program 2021-2022) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา Continue Reading

Featured

การเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งศาสตราจารย์วุฒิคุณต่างชาติ

ด้วยศูนย์กิจการนานาชาติได้รับอนุมัติแนวทางและขั้นตอนการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งศาสตราจารย์ และ/หรือผู้เชี่ยวชาญวุฒิคุณต่างชาติ และะการสนับสนุนงบประมาณจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ในการนี้ ศูนย์กิจการนานาชาติจึงขอประชาสัมพันธ์แนวทางและขั้นตอนการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งศาสตราจารย์ และ/หรือผู้เชี่ยวชาญวุฒิคุณต่างชาติ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่