ขอเชิญนักศึกษามทส. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาล้ัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ศูนย์กิจการนานาชาติ มทส. ประกาศรับสมัครนักศึกษา มทส. ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ในช่วงปิดภาคการศึกษา ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 12-25 พฤศจิกายน 2560 โดยนักศึกษาสามารถเลือกมหาวิทยาลัยที่จะเข้าร่วมโครงการได้เพียงแห่งเดียว ดังนี้ Continue Reading

Fulbright Scholarship Program

ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาปริญญาเอก ที่สนใจสมัครเข้ารับทุน Fulbright มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น จำนวน 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ ประเภทที่ 1 : ทุน Fulbright – Junior Research Continue Reading

Pohang University of Science and Technology (POSTECH) 2018 Spring Exchange

POSTECH ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือกับ มทส. เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2018 ศึกษาระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2018 กุมภาพันธ์-ธันวาคม 2018 สมัครออนไลน์ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2560 และส่งเอกสารตัวจริงที่ศูนย์กิจการนานาชาติ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 สมัครออนไลน์ http://international.postech.ac.kr/inbound-programs/apply-inbound-programs/ นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจาก POSTECH ศูนย์กิจการนานาชาติสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน Face Sheet (รายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยน)