Featured

SUT Global Entrepreneurship Camp 2019

โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาร่วมกับศูนย์กิจการนานาชาติ กำหนดจัดกิจกรรม SUT Global Entrepreneurship Camp (SUT-GEC) 2019 ระหว่างวันที่ 20-28 พฤษภาคม 2562 เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการสร้างการโอกาสทางธุรกิจและแนวคิดการเป็นเจ้าของกิจการ พัฒนาการรับรู้ปัญหาและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมกิจกรรมจากต่างประเทศ   ในวันนี้ (23 พฤษภาคม 2562)  นางสาวหทัยกาญจน์  ทองเจริญ เจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติ นำคณะผู้เข้าโครงการที่มาจากประเทศประเทศต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 55 คน ไปทัศนศึกษา ณ ไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน สถานกีฬาและสุขภาพ และห้องสมุดในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น Continue Reading

Featured

ผู้แทน มทส. เยือน University of Tours, France

ในระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ (รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ) คณะคณาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และเจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติ (นางสาวพราวพิชชา  เนตรเจริญ) เดินทางไปเยือนและหารือการจัดทำหลักสูตรสองปริญญา ในระดับปริญญาโท ณ University of Tours เมืองตูร์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส :::รายละเอียดการเดินทางปรากฏในกำหนดการเดินทาง :::

Featured

รับสมัครนักศึกษา มทส. เข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำ Global Student Leadership Camp 2019 ณ Daegu Health College (DHC) สาธารณรัฐเกาหลี

ศูนย์กิจการนานาชาติ มทส. ขอเชิญนักศึกษามทส. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-3 สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา มทส. จำนวน 2 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายผู้นำ Global Student Leadership Camp 2019 ณ Daegu Health College (DHC) สาธารณรัฐเกาหลี (ประเทศเกาหลีใต้) ระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 20 สิงหาคม 2562 นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวยืนใบสมัครได้ที่ศูนย์กิจการนานาชาติ ภายในวันอังคารที่ Continue Reading

Featured

รับสมัครนักศึกษามทส. เข้าร่วมกิจกรรม CommTECH Camp Highlight 2019

ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครนักศึกษามทส. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-3 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา จำนวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรม CommTECH Camp Highlight 2019 ระหว่างวันที่ 8-19 กรกฎาคม 2562  ณ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย นักศึกษาที่สนใจสมัครส่งเอกสารการสมัครที่ศูนย์กิจการนานาชาติ  ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 กำหนดวันสอบสัมภาษณ์คัดเลือกตัวแทนนักศึกษา วันที่ 23 พฤษภาคม 2562  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมและใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/2FxBkem

Thu Dau Mot University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าศึกษาดูงาน ณ มทส.

  On May 13th, 2019, Assoc. Prof. Dr.Weerapong Pairsuwan,Rector , Asst. Prof. Dr. PhongchaiJittamai,Vice rector of Finance and General Admimistration, board of director, and professor of Suranaree University of Technology has welcomed Chairman of University Council Continue Reading

ศูนย์กิจการนานาชาติจัดสัมมนาภายในหน่วยงาน/CIA Annual Seminar 2019

ในวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2562 ศูนย์กิจการนานาชาติมีกำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาภายในหน่วยงาน ณ เกาะกูด จังหวัดตราด ในการนี้ศูนย์ฯ จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการให้บริการในวันและเวลาดังกล่าว ในกรณีเร่งด่วนท่านสามารถติดต่อได้ที่คุณศิริรัตน์  กาญจนนิมมาน หมายเลขโทรศัพท์ 09 3567 3223