ศูนย์บริการการศึกษา ร่วมกับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เปิดให้นักศึกษาเลือกสังกัดหลักสูตรทางอินเทอร์เน็ต
ตามระยะเวลาที่กำหนด ที่เว็บไซต์ http://reg.sut.ac.th
    วิธีการเลือกสังกัดหลักสุตร
ที่
รายละเอียด
กำหนดการ
1. Log in เข้าสู่ระบบทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา websit http://reg.sut.ac.th วันที่ 26 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม 2561

2. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาเลือกเมนู

นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่เลือกได้จนถึง
วันสุดท้าย (คือ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561)
และต้องบันทึกทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
หากพบข้อผิดพลาดให้ยื่นคำร้องที่สำนักวิชาฯ ด้วยตนเอง
ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561


3.

จะปรากฎข้อมูลหลักสูตรทั้งหมด 19 หลักสูตร (ตามรูปที่ 1)
ให้ดำเนินการ คลิกเลือกหลักสูตร ตามลำดับที่ปรากฎ
นักศึกษาต้องเลือกให้ครบทั้ง 19 หลักสูตรและไม่เลือกซ้ำ
(ดังรูปที่ 2)
หลังจากเลือกหลักสูตรแล้ว ต้องทำการกดปุ่ม "บันทึก" ด้วย

ถ้านักศึกษาดำเนินการเลือกหลักสูตรได้ถูกต้อง
และบันทึกหลักสูตรที่เลือกเข้าสู่ระบบแล้ว
ระบบจะแสดงผลการเลือกให้นักศึกษาตรวจสอบ
ดังรูปที่ 3 จนถึง วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

ในกรณีที่นักศึกษาดำเนินการเลือกหลักสูตรไม่ครบทั้ง 19 หลักสูตร หรือเลือกซ้ำ
ระบบจะไม่บันทึกข้อมูลการเลือกให้ และจะไม่แสดงผลการเลือกให้ตรวจสอบ
หากมีข้อสงสัยกรุณา ติดต่อ : ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
โทร.0-4422-3094
  รูปที่ 1
  รูปที่ 2
  รูปที่ 3