Download แบบฟอร์ม/คำร้อง

 

ลำดับที่แบบฟอร์ม/คำร้อง
1ตัวอย่างข้อสอบแบบอัตนัย (pdf)
2ตัวอย่างข้อสอบแบบอัตนัย (docx)
3ตัวอย่างข้อสอบแบบปรนัย (pdf)
4ตัวอย่างข้อสอบแบบปรนัย (docx)
5ซองต้นฉบับข้อสอบ
6แบบแจ้งรายละเอียดการจัดสอบ (pdf)
7แบบแจ้งรายละเอียดการจัดสอบ (doc)
8แบบเปลี่ยนแปลงตาราสอนตารางสอบ (pdf)
9แบบเปลี่ยนแปลงตาราสอนตารางสอบ (doc)
10ตารางสอนที่สาขาวิชาจัดเพิ่ม (pdf)
11รายงานผลการจัดสอบนอกตาราง
12แบบแจ้งรายวิชาที่จัดสอบนอกตาราง
13บันทึกรายงานการกระทําผิดระเบียบการสอบ
14แบบฟอร์มกรอกรายชื่อนักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
15แนวปฏิบัติการขอใช้ห้องเรียน
16แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน (pdf)
17แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่อาคารเรียนรวม
18แบบฟอร์มการขอใช้บริการขอข้อมูล
19แบบฟอร์มขอพัฒนาระบบ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Comments are closed