โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

บุคลากร
หน้าที่ และความรับผิดชอบ

นายนิรุตติ์ นิ่มอ่อนนายนิรุตติ์ นิ่มอ่อน
Position : เจ้าหน้าที่โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
Office Phone : (044) 22-4530
E-mail : nirut@sut.ac.th

- งานประชาสัมพันธ์เชิงรุก

นางสาวภักดิ์วราณัณ วุฒิภัทรสันกลางนางสาวภักดิ์วราณัณ วุฒิภัทรสันกลาง
Position : เจ้าหน้าที่โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
Office Phone : (044) 22-4536
E-mail : ps@sut.ac.th

- งานประชาสัมพันธ์เชิงรุก

นางสาวศิริวรรณ งีสันเทียะ
นางสาวศิริวรรณ งีสันเทียะ
Position : เจ้าหน้าที่โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
Office Phone : (044) 22-4536
E-mail : siriwan.n@sut.ac.th

- งานประชาสัมพันธ์เชิงรุก

นายอาทิตย์ ถินสถิตย์
นายอาทิตย์ ถินสถิตย์
Position : เจ้าหน้าที่โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
Office Phone : (044) 22-4530
E-mail : artit@sut.ac.th

- งานประชาสัมพันธ์เชิงรุก

นายวิษณุ สูบกำปัง
นายวิษณุ สูบกำปัง
Position : เจ้าหน้าที่โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
Office Phone : -
E-mail : -

- งานประชาสัมพันธ์เชิงรุก

Comments are closed