การสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 PORTFOLIO

1. กลุ่ม A

รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
แต่นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด
(อ่านรายละเอียดได้จากประกาศในหน้ารับสมัคร)


2. สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(อ่านรายละเอียดได้จากประกาศในหน้ารับสมัคร)


3. นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษประเภทต่าง ๆ

เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
แต่นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด
(อ่านรายละเอียดได้จากประกาศในหน้ารับสมัคร)


4. ประเภทเด็กดีมีคุณธรรม

เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
แต่นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด
(อ่านรายละเอียดได้จากประกาศในหน้ารับสมัคร)


5. นักเรียนผู้พิการ

รับสมัครนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยวิธีพิเศษ
(อ่านรายละเอียดได้จากประกาศในหน้ารับสมัคร)


6. หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6/ปวช./ปวส.
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(อ่านรายละเอียดได้จากประกาศในหน้ารับสมัคร)


7. หลักสูตรนานาชาติ

รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะทั่วประเทศ
เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(อ่านรายละเอียดได้จากประกาศในหน้ารับสมัคร)

Comments are closed