ระเบียบข้อบังคับ/คู่มือนักศึกษา

นักศึกษาสามารถศึกษาระเบียบข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้ตามหัวข้อต่อไปนี้

 1. ระเบียบ
 2. ประกาศ
 3. ข้อบังคับ
 4. มติที่เกี่ยวข้อง
 5. คู่มือนักศึกษา
  – คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
  – คู่มือการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี
  – คู่มือนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

ติดต่อสอบถาม

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223016 ถึง 7 โทรสาร 044-223-010

Comments are closed