แนวปฏิบัติที่ดี(เรื่องเล่า)

ลำดับที่หัวข้อคลังความรู้โดย
1การรับนักศึกษาที่เคยศึกษาใน มทส. กลับเข้าศึกษาใหม่ (Re-entry)
(วลัยพร ขันตะคุ)
ฝ่ายรับนักศึกษา
2Process approach ของศูนย์บริการการศึกษาศูนย์บริการการศึกษา
3- การกระจาย load การสอบ และการเพิ่มคาบสอบ
(กาญจนา พรหมสอน)
- วิธีการส่ง SMS บนเครือข่าย AIS (Smart Messaging)
(ปรมาภรณ์ สุขกิตติ)
- การแก้ปัญหาในกรณีที่ห้องเรียนไม่เพียงพอในช่วงเวลายอดฮิต
(ภมรรัตน์ วิไลศรีอัมพร)
ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ
4- ศูนย์บริการการศึกษาแนะนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรูปแบบสื่อวิดีทัศน์
(อภิญญา ลิ้มสุวัฒน์ + ผุสดี พยัคฆเดช)
- คลิ้กเพื่อชมวีดีทัศน์
- คลิ้กเพื่อชมวีดีทัศน์ (Version มี Subtitle ภาษาอังกฤษ)
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ & ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
5เบิก-ยืม-คืน เงินสารองจ่าย
(ชุติมา เรืองวิทยานนท์)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
6การคิดคะแนนเฉลี่ย (GPA) คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และการจำแนกสถานภาพนักศึกษา
(จรัญญา สมอุดร)
ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต
7การเปิด-ปิดระบบจัดลำดับคิว และเครื่องให้บริการลำดับคิวอย่างง่ายๆ
(เศวตฤกษ์ เสนาะห์เสียง)
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
8แนวปฏิบัติกรรมการคุมสอบ (ในรูปแบบสื่อวิดีทัศน์)
ตอนที่ 1 ก่อนวันสอบ
ตอนที่ 2 ก่อนการสอบ
ตอนที่ 3 ระหว่างการสอบ
ตอนที่ 4 หลังการสอบ
ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ & ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
9การลง File แนบประชาสัมพันธ์บันทึกถึงผู้เรียน
(ภมรรัตน์ วิไลศรีอัมพร)
ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ
10การ Crop และ Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา (ในรูปแบบสื่อวิดีทัศน์)ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
11คำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ Online (ในรูปแบบสื่อวิดีทัศน์)ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ
12แนวปฏิบัติที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่
(นางสาวอภิญญา ลิ้มสุวัฒน์ / นายสมนึก คงกลาง/นายเศวตฤกษ์ เสนาะเสียง)
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา & ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ

Comments are closed