กระบวนการทำงาน+คู่มือต่าง ๆ

ลำดับที่หัวข้อคลังความรู้โดย
1คู่มือการบันทึกยืนยันรายวิชาที่เปิดสอนทาง webฝ่ายตารางสอนตารางสอบ
2คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฝ่ายประมวลผลฯ
3ระเบียบว่าด้วยการสอบศูนย์บริการการศึกษา
4คู่มือกรรมการคุมสอบฝ่ายตารางสอนตารางสอบ
5คู่มือเปลี่ยนกรรมการคุมสอบฝ่ายตารางสอนตารางสอบ
6คู่มืออนุมัติเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ (หัวหน้าหน่วยงาน)ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ
7คู่มือสำหรับคณะทำงานผลิตสำเนาแบบทดสอบฝ่ายตารางสอนตารางสอบ
8คู่มือแนะนำระบบทะบียนฯ (อ.ใหม่)ศูนย์บริการการศึกษา
9เอกสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เลขาสาขา)ศูนย์บริการการศึกษา
10คู่มือการบันทึกยืนยันรายวิชาเปิดสอนทาง webฝ่ายตารางสอนตารางสอบ
11คู่มือการรับนักศึกษาประเภทโควตาวิชาเรียนฝ่ายรับนักศึกษา
12ตารางการปฏิบัติงานจัดสอบที่เกี่ยวข้องกับสำนักวิชาฝ่ายตารางสอนตารางสอบ
13กิจกรรมรับทราบข้อมูล/แนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีการปรับปรุงข้อบังคับฯ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
ศูนย์บริการการศึกษา
14คู่มือแนวปฎิบัติการจัดสอบนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 2-3ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ

Comments are closed