ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

บุคลากร
หน้าที่ และความรับผิดชอบ

นางชุติมา เรืองวิทยานนท์นางชุติมา เรืองวิทยานนท์
Position : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3012
E-mail : chutima@sut.ac.th

- งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ
- งานครุภัณฑ์สำนักงาน
- งานระบบบริหารคุณภาพ
- งานบริหารและประสานงานทั่วไป

นางสาวอรอุมา สืบค้านางสาวอรอุมา สืบค้า
Position : พนักงานธุรการ
Office Phone : (044) 22-3035
E-mail : onuma@sut.ac.th

- งานเลขานุการผู้บริหารหน่วยงาน
- งานเบิก-จ่ายพัสดุ
- ดูแลห้องถ่ายเอกสาร

tipwimon
นางสาวทิพย์วิมล  คเชนทร์ชาติ
Position : พนักงานธุรการ
Office Phone : (044) 22-3011
E-mail : tipwimon@sut.ac.th

- งานรับ-ส่ง เอกสารหน่วยงาน
- งานเบิก-จ่ายพัสดุ
- ดูแลห้องประชุมประจำอาคารเรียนรวม2
- ดูแลพัสดุ/ครุภัณฑ์ส่วนกลาง

arissa
นางสาวอริสษา  ศรีสด
Position : พนักงานธุรการ
Office Phone : (044) 22-3012
E-mail : arissa@sut.ac.th

- งานการเงินและบัญขี
- งานเบิก-จ่ายพัสดุ
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน
- บันทึกการฝึกอบรมของพนักงาน

Comments are closed