ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ

บุคลากร
หน้าที่ และความรับผิดชอบ

นางสาวศิริรัฐ  คเชนทร์พงศ์นางสาวศิริรัฐ คเชนทร์พงศ์
Position : หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
Office Phone : (044) 22-3018
E-mail : sirirat@sut.ac.th

- วิเคราะห์ พัฒนาโปรแกรมระบบทะเบียนและประเมินผล
- งานบริหารฐานข้อมูล

นายสมนึก  คงกลางนายสมนึก คงกลาง
Position : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ
Office Phone : (044) 22-3018
E-mail : somnuk@sut.ac.th

- วิเคราะห์ พัฒนาโปรแกรมระบบทะเบียนและประเมินผล
- ระบบตรวจสอบเข้าชั้นเรียน
- ระบบงานสนับสนุนอื่นๆ

นางสาวปริญวดี  ปานาลาดนางสาวปริญวดี ปานาลาด
Position : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ
Office Phone : (044) 22-3020
E-mail : parinwadee@sut.ac.th

- ดูแลข้อมูลสารสนเทศระบบทะเบียนและประเมินผล
- ระบบตรวจสอบเข้าชั้นเรียน
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

นางสาวผุสดี  พยัคฆเดชนางสาวผุสดี พยัคฆเดช
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3020
E-mail : pussadee@sut.ac.th

- ดูแลสิทธิ์การใช้งานระบบทะเบียนและประเมินผล
- พัฒนาเว็บไชต์ศูนย์บริการการศึกษา

Comments are closed