ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต

บุคลากร
หน้าที่ และความรับผิดชอบ

นางจรัญญา สมอุดรนางจรัญญา สมอุดร
Position : หัวหน้าฝ่ายประมลผลและข้อมูลบัณฑิต
Office Phone : (044) 22-3028
E-mail : jarunya@sut.ac.th

- การวิเคราะห์ข้อสอบ
- การตรวจสอบสถานภาพบัณฑิตศึกษา

นางสาวขณิษฬา พันธุ์พาณิชย์นางสาวขณิษฬา พันธุ์พาณิชย์
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3027
E-mail : kanitsara@sut.ac.th

- การประมวลการเรียน
- การตรวจกระดาษคำตอบ
- การจำแนกสถานภาพนักศึกษา

นางสาวจันทกานต์ กุหลาบนางสาวจันทกานต์ กุหลาบ
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3028
E-mail : kulab@sut.ac.th

- การจัดทำเอกสารการศึกษา (Transcript , หนังสือรับรองฯ)
- การแจ้งจบการศึกษา

นางอรวรรณ กิ่งสละนางอรวรรณ ลิ้มศุกลภัทร
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3059
E-mail : orawan@sut.ac.th

- การสำเร็จการศึกษา
- ปริญญาบัตร
- การตรวจสอบวุฒิการศึกษา

Comments are closed