ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

บุคลากร
หน้าที่ และความรับผิดชอบ

นางสาวอภิญญา  ลิ้มสุวัฒน์นางสาวอภิญญา ลิ้มสุวัฒน์
Position : หัวหน้าฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
Office Phone : (044) 22-3016
E-mail : apinya@sut.ac.th

- การลงทะเบียนเรียน
- การย้ายกลุ่มเรียน / ยกเลิกรายวิชา
- การเทียบโอนและโอนย้ายรายวิชา
- งานบริหารทั่วไป

นางเพ็ญจันทร์  สุทธิวงศ์นางเพ็ญจันทร์ สุทธิวงศ์
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3094
E-mail : penjun@sut.ac.th

- การลงทะเบียนเรียน
- การย้ายสาขา / การเลือกสาขาวิชา
- การจัดอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1
- การผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมฯ

นางสาวนฤมล  ศรีพนมนางสาวนฤมล ศรีพนม
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3017
E-mail : naruemon@sut.ac.th

- การลงทะเบียนโดยมีเวลาสอบซ้ำซ้อน
- การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
- ระเบียนประวัตินักศึกษา

นายเศวตฤกษ์  เสนาะเสียงนายเศวตฤกษ์ เสนาะเสียง
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3016
E-mail : sawet@sut.ac.th

- การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาสหกิจศึกษา / ผู้ร่วมเรียน
- การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
- การทำหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

นางสาวจินตนา  สินใหม่นางสาวจินตนา สินใหม่
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3094
E-mail : jintana@sut.ac.th

- การลาพัก
- ลาออก
- รักษาสถานภาพ
- คืนสถานภาพนักศึกษา

Comments are closed