ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ

บุคลากร
หน้าที่ และความรับผิดชอบ

นางกาญจนา พรหมสอนนางกาญจนา พรหมสอน
Position : หัวหน้าฝ่ายตารางสอนตารางสอบ
Office Phone : (044) 22-3013
E-mail : kanchana@sut.ac.th

- งานจัดตารางสอนตารางสอบ
- งานจัดสอบ
- งานให้บริการห้องเรียน
- งานบริหารทั่วไป

นางสาวปรมาภรณ์ สุขกิตตินางสาวปรมาภรณ์ สุขกิตติ
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3019
E-mail : paramapo@sut.ac.th

- งานจัดสอบ

นางสุภาวดี จันทร์เปรียงนางสุภาวดี จันทร์เปรียง
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3023
E-mail : supavadee@sut.ac.th

- งานจัดสอบกรณีลงทะเบียนสอบซ้ำซอน
- จัดทำข้อมูลนักศึกษากรณีไม่ชำระหนี้ และเวลาเรียนไม่ครบ 80%
- ควบคุมงานตรวจการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคารเรียนรวม

นางสาวสาวิตรี ทองแดงนางสาวสาวิตรี ทองแดง
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3019
E-mail : sawitree@sut.ac.th

- งานจัดสอบ
- ดูแลการจัดข้อมูลรายละเอียดการจัดสอบ
- งานครุภัณฑ์ห้องเรียน

นางสาวอุษา วิไลศรีอัมพรนางสาวภมรรัตน์ วิไลศรีอัมพร
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3022
E-mail : phamonrat@sut.ac.th

- งานบันทึกระเบียนรายวิชา
- บันทึกข้อมูลตารางสอนตารางสอบ และจัดห้องเรียน
- งานรับจองห้องเรียน

นันณภัชสรน์ สูงสนิทนางสาวนันณภัชสรน์ สูงสนิท
Position : พนักงานธุรการ
Office Phone : (044) 22-3023
E-mail : nannapach@sut.ac.th

- งานจัดสอบ
- งานบริการห้องเรียน
- งานจัดสอบนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ ปี 2 และ ปี 3

อนุชิต ชิดโคกสูงนายอนุชิต ชิดโคกสูง
Position : เจ้าหน้าที่ธุรการ
Office Phone : (044) 22-3023
E-mail : anuchit@sut.ac.th

- งานธุรการ
- งานบริการวัสดุห้องเรียน และงานบริการวัสดุจัดสอบ

Comments are closed