ฝ่ายรับนักศึกษา

บุคลากร
หน้าที่ และความรับผิดชอบ

นางบุษบา ชัยมงคลนางบุษบา ชัยมงคล
Position : หัวหน้าฝ่ายรับนักศึกษา
Office Phone : (044) 22-3015
E-mail : busaba@sut.ac.th

การรับนักศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย

นางสาวรัตนา แจ่มจำรูญนางสาวรัตนา แจ่มจำรูญ
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3026
E-mail : ratana@sut.ac.th

- การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

นางสาววลัยพร ขันตะคุนางสาววลัยพร ขันตะคุ
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3025
E-mail : walaipon@sut.ac.th

- การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- การรับนักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่
- สถิติข้อมูลการรับนักศึกษา

นางสาวนภาพร มีทรัพย์นางสาวนภาพร มีทรัพย์
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3014
E-mail : napaporn@sut.ac.th

- การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- การรับนักศึกษาสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ (ป.ตรี)

นางสาวพิศมัย สารสมนางสาวพิศมัย สารสม
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3014
E-mail : pisamai@sut.ac.th

- การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
- การรับนักศึกษาปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง

Comments are closed