ผู้บริหาร

 

รองศาสตราจารย์ สพญ. ดร. ศจีรา คุปพิทยานันท์

รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์
Position : ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
Office Phone : (044) 22-3033, 22-3035
E-mail : yupa@sut.ac.th

 

pormat

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิดารัตน์ อารีรักษ์
Position : รองผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
Office Phone : (044) 22-3034
E-mail : tidarut@sut.ac.th

 

นายพิรุณ กล้าหาญนายพิรุณ กล้าหาญ
Position : หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
Office Phone : (044) 22-3092
E-mail : phiroon@sut.ac.th

Comments are closed