ผู้บริหาร

 

รองศาสตราจารย์ สพญ. ดร. ศจีรา คุปพิทยานันท์

รองศาสตราจารย์ สพญ. ดร. ศจีรา คุปพิทยานันท์
Position : ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
Office Phone : (044) 22-3033, 22-3035
E-mail : sajeera@sut.ac.th

 

pormat

ผศ.ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว
Position : รองผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
Office Phone : (044) 22-3034
E-mail : phorkaew@sut.ac.th

 

นายพิรุณ  กล้าหาญนายพิรุณ กล้าหาญ
Position : หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
Office Phone : (044) 22-3092
E-mail : phiroon@sut.ac.th

Comments are closed