คณะทำงาน นโยบาย และผลงาน

happy

คณะทำงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นโยบายมหาวิทยาลัย

 

ภาระกิจและผลงาน

คณะทำงานประจำหน่วยงาน
ประจำปี
ภาระกิจ/ผลงาน
ผลการดำเนินงาน
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะทำงานชุดที่ 12557- แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557
- โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

- รายงานผลการดำเนินโครงการ(1)
- ตารางสถิติการวัดผลสัมฤทธิ์
- รายงานผลการดำเนินโครงการ(2)

- อาคารกีฬาสุรเริงไชย
- อาคารเรียนรวม
- อ่างเก็บน้ำสุระ
2558- แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558
- โครงการคิดบวกเพิ่มทุน เติมบุญด้วยธรรมะ และ กำหนดการอบรม

- รายงานผลการดำเนินโครงการ

- 27 ต.ค. 58
คณะทำงานชุดที่ 22559- แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559
- โครงการเตรียมพร้อมรับมือเข้าสู่วัยทอง และ กำหนดการอบรม
- โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร และ กำหนดการอบรม

- รายงานผลการดำเนินโครงการ
- รายงานผลการดำเนินโครงการ

- 22 ก.ค. 59
- 21 มิ.ย. 59
2560- แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560
- โครงการออกกำลังกายวันละนิดพิชิตโรค
- แบบฟอร์มข้อตกลงโครงการฯ ว่าด้วย ความร่วมมือร่วมใจพัฒนาตนเองเพื่อสุขภาพที่ดี

- สรุปผลการตรวจวัด KPI

ภาพกิจกรรม

Comments are closed