เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

 

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์ที่ 1 : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพบริการ
เป้าประสงค์ที่ 2 : มีผลการประกันคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
เป้าประสงค์ที่ 3 : การพัฒนาหน่วยงาน สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
เป้าประสงค์ที่ 4 : มีระบบสารสนเทศที่เหมาะสม
เป้าประสงค์ที่ 5 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 6 : มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 6 : มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เป้าประสงค์ที่ 7 : บุคลากรมีขีดความสามารถสูง

Comments are closed