ยุทธศาสตร์

 

ยุทธศาสตร์

ศูนย์บริการการศึกษากำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์  4 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาบริการมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนา จัดหา และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการภายใต้อัตตาภิบาลและหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร

Comments are closed