เป้าประสงค์หลัก

 

arrow1. ศูนย์บริการการศึกษามีขีดความสามารถสูงในการบริหารจัดการด้านงานทะเบียนและประมวลผลภายใต้อัตลักษณ์ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”

2. ศูนย์บริการการศึกษาได้รับการยอมรับระดับสากล

Comments are closed