ภารกิจ

 

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

1. ให้บริการด้านการรับนักศึกษา   การลงทะเบียน การจัดตารางสอนตารางสอบ การจัดสอบ การประมวลผลการศึกษา    การสำเร็จการศึกษา การวิเคราะห์และพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล

2. พัฒนางานบริการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม

4. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Comments are closed