ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจปณิธาน
บริการด้วยคุณภาพ   สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ
วิสัยทัศน์
ศูนย์บริการการศึกษา เป็นศูนย์บริการด้านทะเบียนและประเมินผลที่มีคุณภาพ   และเป็นที่ยอมรับระดับสากล
พันธกิจ
ศูนย์บริการการศึกษาเป็นศูนย์ที่มุ่งมั่นในการให้บริการด้านทะเบียนและประมวลผล   เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลัก   รวมบริการ   ประสานภารกิจ   ในการให้บริการ

Comments are closed