Download แบบฟอร์ม/คำร้อง

 

ลำดับที่แบบฟอร์ม/คำร้อง
1ตัวอย่างข้อสอบแบบอัตนัย (pdf) [Thai] [Eng]
2ตัวอย่างข้อสอบแบบอัตนัย (docx) [Thai] [Eng]
3ตัวอย่างข้อสอบแบบปรนัย (pdf) [Thai] [Eng]
4ตัวอย่างข้อสอบแบบปรนัย (docx) [Thai] [Eng]
5ซองต้นฉบับข้อสอบ
6แบบแจ้งรายละเอียดการจัดสอบ [.pdf] [.docx]
7แบบฟอร์มบัญชีข้อสอบทำลาย [pdf] [.xls] [.docx]
8แบบเปลี่ยนแปลงตาราสอนตารางสอบ [.pdf] [.doc]
9ตารางสอนที่สาขาวิชาจัดเพิ่ม (pdf)
10ตัวอย่างบันทึกข้อความขอเปิดรายวิชาหรือเพิ่มกลุ่มรายวิชา (docx)
11รายงานผลการจัดสอบนอกตาราง
12แบบแจ้งรายวิชาที่จัดสอบนอกตาราง [.pdf] [.docx]
13บันทึกรายงานการกระทําผิดระเบียบการสอบ
14แบบฟอร์มกรอกรายชื่อนักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
15แนวปฏิบัติการขอใช้ห้องเรียน
16แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน (pdf)
17แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่อาคารเรียนรวม
18แบบฟอร์มการขอใช้บริการขอข้อมูล
19แบบฟอร์มขอพัฒนาระบบ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Comments are closed