Download แบบฟอร์ม/คำร้อง

 

ลำดับที่แบบฟอร์ม/คำร้อง
1ตัวอย่างข้อสอบแบบอัตนัย (pdf) [Thai] [Eng]
2ตัวอย่างข้อสอบแบบอัตนัย (docx) [Thai] [Eng]
3ตัวอย่างข้อสอบแบบปรนัย (pdf) [Thai] [Eng]
4ตัวอย่างข้อสอบแบบปรนัย (docx) [Thai] [Eng]
5ซองต้นฉบับข้อสอบ
6แบบแจ้งรายละเอียดการจัดสอบ (pdf)
7แบบแจ้งรายละเอียดการจัดสอบ (doc)
8แบบเปลี่ยนแปลงตาราสอนตารางสอบ (pdf)
9แบบเปลี่ยนแปลงตาราสอนตารางสอบ (doc)
10ตารางสอนที่สาขาวิชาจัดเพิ่ม (pdf)
11ตัวอย่างบันทึกข้อความขอเปิดรายวิชาหรือเพิ่มกลุ่มรายวิชา (docx)
12รายงานผลการจัดสอบนอกตาราง
13แบบแจ้งรายวิชาที่จัดสอบนอกตาราง
14บันทึกรายงานการกระทําผิดระเบียบการสอบ
15แบบฟอร์มกรอกรายชื่อนักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
16แนวปฏิบัติการขอใช้ห้องเรียน
17แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน (pdf)
18แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่อาคารเรียนรวม
19แบบฟอร์มการขอใช้บริการขอข้อมูล
20แบบฟอร์มขอพัฒนาระบบ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Comments are closed