กิจกรรม 5ส

 

เป้าหมายของกิจกรรม 5ส :

เพื่อเป็นแนวทางสำหรับบุคลากรศูนย์บริการการศึกษา ในการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ :

มาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน :

แบบประเมินกิจกรรม 5ส :

รูปแบบป้ายมาตรฐานที่ใช้ในสำนักงาน :

ภารกิจและผลงานที่ผ่านมา

ผู้ตรวจประเมินประจำหน่วยงานภารกิจ/ผลงานรายงานการประชุมประมวลภาพกิจกรรม 5ส
ผู้ตรวจประเมินฯ ชุดที่ 1- แผนปฏิบัติกิจกรรม 5ส
- สถิติการสะสางประจำปี
ผู้ตรวจประเมิน ชุดที่ 2- แผนปฏิบัติกิจกรรม 5ส (ปี 2558)
- สถิติการสะสางประจำปี ครั้งที่ 1/2557
- สถิติการสะสางประจำปี ครั้งที่ 1/2558
- สถิติการสะสางประจำปี ครั้งที่ 2/2558
- ครั้งที่ 1/2558
- ครั้งที่ 2/2558
- ครั้งที่ 3/2558
- การทำกิจกรรม (22 พ.ค. 2557)
- การทำกิจกรรม (4 ก.พ. 58)
- การทำกิจกรรม (14 ก.ย. 2558)
ผู้ตรวจประเมิน ชุดที่ 3 (ชุดปัจจุบัน)- แผนปฏิบัติกิจกรรม 5ส (ปี 2559)
- สถิติการสะสางประจำปี ครั้งที่ 1/2559
- สถิติการสะสางประจำปี ครั้งที่ 2/2559
- ครั้งที่ 1/2559
- ครั้งที่ 2/2559
- ครั้งที่ 3/2559
- ครั้งที่ 4/2559
- ครั้งที่ 5/2559
- การทำกิจกรรม (12 พ.ค. 2559)
- เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning day '59 (5 ส.ค. 2559)
- กิจกรรม Big Cleaning day ประจำหน่วยงาน (8 ก.ย. 2559)
- แผนปฏิบัติกิจกรรม 5ส (ปี 2560)
- สถิติการสะสางประจำปี ครั้งที่ 1/2560
- สถิติการสะสางประจำปี ครั้งที่ 2/2560
- ครั้งที่ 1/2560
- ครั้งที่ 2/2560
- ครั้งที่ 3/2560
- ครั้งที่ 4/2560
- ครั้งที่ 5/2560
- กิจกรรม Big Cleaning day ประจำหน่วยงาน (6 ธ.ค. 2559)
- กิจกรรม Big Cleaning day ประจำหน่วยงาน (18-19 เม.ย. 2560)
- กิจกรรม Big Cleaning day ประจำหน่วยงาน (31 ส.ค. - 1 ก.ย. 2560)
- แผนปฏิบัติกิจกรรม 5ส (ปี 2561)
- สถิติการสะสางประจำปี ครั้งที่ 1/2561
- ครั้งที่ 1/2561

Comments are closed