ข้อบังคับ

 

ลำดับที่เรื่อง
1ข้อบังคับปริญญาตรี พ.ศ. 2546
2ข้อบังคับปริญญาตรี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555
3ข้อบังคับปริญญาตรี ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555
4ข้อบังคับปริญญาตรี ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556
5ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการให้อนุปริญญา พ.ศ. 2557
6ข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556
7ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาตรบัณฑิต พ.ศ. 2559
8ข้อบังคับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
9ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
10ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
11ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
12ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
13เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
14ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ในส่วนที่ปรับปรุง
15ข้อบังคับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ฉบับย่อ).pptx

Comments are closed