ประกาศ

 

ลำดับที่เรื่อง
1อัตราค่าธรรมเนียมในการดำเนินการรับกลับเข้าศึกษาใหม่และเทียบโอนรายวิชาฯ พ.ศ. 2558
2วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
3อัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป)
4อัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ฉบับที่ 2 (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป)
5อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมเรียนของบุคคลทั่วไป
6หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียน
7การปฏิบัติตนของนักศึกษาในการเข้าสอบ
8การค้างชำระเงินยืมฉุกเฉินหรือเงินค่าหอพัก
9ค่าประกันของเสียหาย 2540

Comments are closed