ขั้นตอนการยื่นคำร้อง

 

ลำดับที่การยื่นคำร้อง
1การลงทะเบียนเรียนผ่าน Web
2การขอลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า 9 หรือเกินกว่า 22 หน่วยกิต
3การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์เกินกว่าหน่วยกิตที่กำหนด
4การขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเวลาสอบซ้ำซ้อน
5การขอลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมเรียน
6การขอย้ายสังกัดสาขาวิชาและเปลี่ยนสำนักวิชา
7การขอเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่
8การขอเปลี่ยนวิชาเลือก
9การขอลงทะเบียนเรียนรายวิขานอกเหนือหลักสูตร หรือมีเงื่อนไขเฉพาะ
10การขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
11การขอคืนสถานภาพนักศึกษา (กรณีพ้นสภาพ)
12การลา
13การขอลาพักการศึกษา
14การขอกลับเข้าศึกษาต่อหลังจากลาพักการศึกษา
15การขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
16การขอแก้ไขข้อมูลนักศึกษา
17การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์
18การขอใบแจ้งผลการศึกษา
19การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
20การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
21การขอเข้าศึกษาต่อเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
22การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
23การรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกลับเข้าศึกษาใหม่
24การขออนุปริญญา

Comments are closed