Download เอกสารการประชุม

ลำดับที่เรื่องที่ประชุมDownload
8ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 (16 ก.พ. 61)คลิ้กเพื่อ Download
7ประชุมชี้แจ้ง GAT-PAT ครั้งที่ 1/2561 (16 ก.พ. 61)คลิ้กเพื่อ Download
6ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559 (3 ก.พ. 60)คลิ้กเพื่อ Download
5ประชุมชี้แจ้ง GAT-PAT ครั้งที่ 1/2560 (21 ต.ค. 59)คลิ้กเพื่อ Download
4ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2558 (25 ม.ค. 59)คลิ้กเพื่อ Download
3ประชุมชี้แจ้ง GAT-PAT ครั้งที่ 1/2559 (9 ต.ค. 58)คลิ้กเพื่อ Download
2ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2557 (28 ม.ค. 58)คลิ้กเพื่อ Download
1ประชุมชี้แจ้ง GAT-PAT ครั้งที่ 1/2558 (13 พ.ย. 57)คลิ้กเพื่อ Download

Comments are closed