ระดับปริญญาเอก

 

ลำดับที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์
2หลักสูตรฟิสิกส์
3หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์
4หลักสูตรเคมี
5หลักสูตรชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
6หลักสูตรชีวเคมี
7หลักสูตรเทคโนโลยีเลเซอร์
8หลักสูตรจุลชีววิทยา
9หลักสูตรภูมิสารสนเทศ
10หลักสูตรชีวเวชศาสตร์
ลำดับที่สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1หลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษา
2หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
3หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ
4หลักสูตรสหกิจศึกษา
ลำดับที่สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1หลักสูตรพืชศาสตร์
2หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
3หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ
4หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร
ลำดับที่สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ
2หลักสูตรวิศวกรรมการไฟฟ้า
3หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี
4หลัหลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ
5หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
6หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
7หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
8หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน
9หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

Comments are closed