คณะกรรมการบริหารโครงการ

ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดำรงตำแหน่ง : ประธาน

 

sajeera

รองศาสตราจารย์ สพญ. ดร. ศจีรา  คุปพิทยานันท์

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดำรงตำแหน่ง : รองประธาน

 

รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์

รองศาสตราจารย์ ร.อ.ดร. กนต์ธร  ชำนิประศาสน์

คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดำรงตำแหน่ง : คณะทำงาน

 

อ.ธิดารัตน์ อารีรักษ์

อาจารย์ธิดารัตน์  อารีรักษ์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สำนักวิชาวิทยาศาตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดำรงตำแหน่ง : คณะทำงาน

 

ผศ.ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพัฒน์  เป็นตามวา

รองผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดำรงตำแหน่ง : คณะทำงาน

 

นางสาววรพันธุ์ แสนท้าว

นางสาววรพันธุ์  แสนท้าว

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

ดำรงตำแหน่ง : เลขานุการ

Comments are closed