การขออนุปริญญา

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. ขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ภาษาอังกฤษ
 2. ตรวจสอบใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) กับโครงสร้างหลักสูตรตามสาขาวิชาที่ต้องการดังนี้

  โครงสร้างหลักสูตรสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

  1สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
  2สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
  3สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร [หลักสูตร 2554] [หลักสูตร 2559]
  4สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
  5สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจีสติกส์ หลักสูตร 2554
  6สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี [หลักสูตรเก่า] [หลักสูตร 2554] [หลักสูตร 2559]
  7สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [หลักสูตรเก่า] [หลักสูตร 2554]
  8สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ [หลักสูตร 2545] [หลักสูตร 2554] [หลักสูตร 2559]
  9สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม [หลักสูตร 2545] [หลักสูตร 2554] [หลักสูตร 2559]
  10สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  11สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  12สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก Page 1, Page 2
  13สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
  14สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
  15สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  16สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม [หลักสูตร 2554 และ 2557] [หลักสูตร 2557 แบบก้าวหน้า]
  17สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี โปรแกรม A
  18สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี โปรแกรม B
  19สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี โปรแกรม C
  20สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
  21สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  22สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  23สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
  24สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช [หลักสูตร 2546] [หลักสูตร 2554] [หลักสูตร 2559]

  โครงสร้างหลักสูตรสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

  1สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
  2สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช [หลักสูตร 2546] [หลักสูตร 2554] [หลักสูตร 2559]

  โครงสร้างหลักสูตรสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

  1หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (การจัดการธุรกิจใหม่และภาวการณ์ประกอบการ) [หลักสูตร 2553] [หลักสูตร 2558]
  2หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (การจัดการการประกอบการ) [หลักสูตร 2553] [หลักสูตร 2558]
  3หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (การจัดการการตลาด) [หลักสูตร 2553] [หลักสูตร 2558]
 3. กรอกรายวิชาในแบบตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร ระดับอนุปริญญา
 4. เขียนคำร้องแสดงความจำนงขอรับอนุปริญญา
 5. นำเอกสารข้อ 1, 3 และ 4 ยื่นที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา

Download แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 1. แบบตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร ระดับอนุปริญญา
 2. คำร้องแสดงความจำนงขอรับอนุปริญญา

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้อนุปริญญา

คลิ้กเพื่อดู –> ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้อนุปริญญา

Comments are closed