รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทสาขาวิชาในกลุ่ม A ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 PORTFOLIO

คลิ้กเพื่อดู –> ประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการสมัคร (ไม่ต้องส่ง PORTFOLIO)


การสมัครเข้าศึกษา

 • ก่อนกรอกข้อมูลการสมัครควรอ่านประกาศคุณสมบัติของแต่ละประเภทก่อน
 • ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น (เลขประจำตัวประชาชน, โรงเรียน หากกรอกข้อมูลผิดพลาดจะไม่สามารถแก้ไขได้)
 • ผู้สมัคร On-line ที่ทำการแทนผู้อื่น ถือว่ากระทำผิดกฎหมายในฐานะละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อันอาจทำให้บุคคลอื่นเสียสิทธิ์ในการสมัคร

 

อนึ่ง หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือกรอกข้อมูลการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ หากได้รับคัดเลือกก็จะตัดสิทธิ์เข้าศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

 1. กรอกข้อมูลการสมัคร On-line (ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. – 16 พ.ย. 60) ใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือที่เป็น Windows Phone
 2. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร (ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. – 17 พ.ย. 60)
 3. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา (สามารถตรวจสอบได้หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ)

การแก้ไขข้อมูลการสมัคร สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง คือ

 1. โทรศัพท์ 044-223014 ถึง 5 หรือ
 2. ส่ง E-mail : pisamai@sut.ac.th  หรือ napaporn@sut.ac.th

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6 โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223-020

Comments are closed